BavaBatra_101-102 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ¯ÎÂÓ ˙¯ÈÙ ˜¯Ù ˘ ˘È È ‡¯˙· ‡·· ˜ ‡ ןיכוכו תומא עברא ןכרא עבש ןמורו השש ןבחרו רמוא ןועמש יבר : הנומש לע תומא שש הרעמ לש הכות השוע ךוכ רשע השלש הכותל חתופו ןדגנכמ השלשו ןאכמ העבראו ןאכמ העברא לאמשה ןמ דחאו חתפה ןימימ דחאו- שש לע שש הרעמה יפ לע רצח השועו הירבוקו הטמה אלמכ- תורעמ יתש הכותל חתופו ןאכמ תחאו ןאכמ תחא רמוא ןועמש יבר : עברא היתוחור עבראל רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר : עלסה יפל לכה ‡¯Ó‚ ? ȯ˙ Èa‰ Â‰Ï È„˘ ‡ÎÈ‰Ï ? W c ȇ¯·Ï ȇ W x Â‰Ï È˘„˙ÈÓ˜ ‡‰ W x Ôa˙ ‡‰ Â˙ רבקה רצח רבקה רצח רוהט וכותב דמועה רוהט וכותב דמועה W c ‡aÈaÁ È·¯· ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : ¯‚a ÔÈÓÎ Â‰Ï „È·Ú„ W c ¯ ¯Ó‡ ‡‰Â È· ÔaÁÂÈ : ÂÊ ‡È‰ ÌȯÂÓÁ ˙¯Â·˜ 202 ‰ ¯ÎÂÓ ˙¯ÈÙ ˜¯Ù ˘ ˘È È ‡¯˙· ‡·· [email protected] W c ¯ ¯Ó‡ ‡‰Â È· ÔaÁÂÈ : ÂÊ ‡È‰ ÌȯÂÓÁ ˙¯Â·˜ ÔaÁÂÈ È·¯Ï ˙ÈÂÊ Ô¯˜· Â‰Ï „È·Ú„ x È„„‰Ï ÔÈÎÂÎ ÈÚ‚a ‡‰Â W c È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : ˜ÈÓÚÓ· • ÈΉ ‡ÓÈ˙ ‡Ï ȇ„ ÚÓ˘ È·¯Ï ˙¯ÚÓ Ú·¯‡ Â‰Ï „È·Ú ÈÎȉ Ô ? È„„‰Ï ÔÈÎÂÎ ÈÚ‚a ‡˜ ‡‰ ˜ÈÓÚÓ· ‡Ï‡ • ˜ÈÓÚÓ· ÈÓa ‡Î‰ x ¯Ó‡ Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡a‰ ·¯ : ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï ˙¯ÚÓ Ú·¯‡ ‡˙¯Á ÈÎ Â‰Ï „È·Ú„...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_101-102 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online