BavaBatra_114 - àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: àÈáÈøÂò Çî דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· „Ș ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡Â " ÌÂÈ· ‡Ï‡ Âa˘ ‡Ï ‰ÏÈÏ· Ï·‡ ‰˘Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ÔÈ„ ÔÈ˘ÂÚ Ôȇ ÔÈ·˙ÂÎ ‡ÓÚË È‡Ó ? ÌÈ„Ú Â‰Ï Â‰„ ÔÈÈ„ ‰˘Úa „Ú ÔȇÂ- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : Ôȇ ‡aÈÓ‡˜ ÈÓa ÈΉ ? ¯Ó˙ȇ ÔÈa˜ ¯ÊÂÁ È˙Óȇ „Ú ? W c ¯Ó‡ ‰·¯ : ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÔÓÊ ÏÎ W c ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ : ÔÈaÚ Â˙‡· ÔȘÒÂÚ˘ ÔÓÊ ÏÎ c ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ : ‡¯·˙ÒÓ È„È„ È˙ÂÂÎ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ " ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï ÂÒaÎa˘ ‰˘Ï˘ ˆ¯  ÔÈ·˙ÂЈ¯ ÔÈ„ ÔÈ˘ÂÚ " Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â " ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÔÓÊ ÏÎ " ‰È· ¯„‰ ‡ÓÏ„ ˘ÂÁÈÏ x È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : ‡a‰Î ·¯„ ‰ÈÓ˜ ‡˙ÚÓ˘Ï ‰˙ȯӇ " ‡ÁÈa ÈÓ ÛÒÂÈ ·¯ÏÂ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online