{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_114 - ,~ ~ www.maarava.co.il ~ ~ W ~ W ^ ^ ~ ~ ~...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
àÈáÈøÂòÇî דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂapplelogo ˘È ÈapplelogoÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· „Ș ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡Â " ÌÂÈ· ‡Ï‡ Âapplelogo˘ ‡Ï ‰ÏÈÏ· Ï·‡ ‰˘Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ÔÈ„ ÔÈ˘ÂÚ Ôȇ ÔÈ·˙ÂÎ ‡ÓÚË È‡Ó ? ÌÈ„Ú Â‰Ï Â‰„ ÔÈÈ„ ‰˘Úapplelogo „Ú Ôȇ - ‰ÈÏ ¯Ó‡ : Ôȇ ‡applelogoÈÓ‡˜ ÈÓapplelogo ÈΉ ? ¯Ó˙ȇ ÔÈapplelogo˜ ¯ÊÂÁ È˙Óȇ „Ú ? W checkbld ¯Ó‡ ‰·¯ : ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÔÓÊ ÏÎ W checkbld ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ : ÔÈapplelogoÚ Â˙‡· ÔȘÒÂÚ˘ ÔÓÊ ÏÎ checkbld ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ : ‡¯·˙ÒÓ È„È„ È˙ÂÂÎ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ " ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï ÂÒapplelogoÎapplelogo˘ ‰˘Ï˘ ˆ¯  ÔÈ·˙ÂЈ¯ ÔÈ„ ÔÈ˘ÂÚ " Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â " ÔÈ·˘ÂÈ˘ ÔÓÊ ÏÎ " ‰È· ¯„‰ ‡ÓÏ„ ˘ÂÁÈÏ xmarkbld
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online