BavaBatra_115 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· ¢ x ÔÂÚÓ˘ Ô· ‰„Â‰È È·¯Ï ÔaÁÂÈ È·¯ ‰È·È˙ȇ : הנב תא השאה הנב תא השאה הלעב תא השאהו הלעב תא השאהו םאה יחאו םאה יחאו ןילחונ אלו ןיליחנמ ןילחונ אלו ןיליחנמ c ‰ÈÏ ¯Ó‡ : Âa˙a˘Ó ‰‡a˘ ÈÓ Ú„ÂÈ Èaȇ ‰ÈÏ ‡ÓÈÏ " ‡È‰ ·ˆ˜‰ Ô· ‰È¯ÎÊ È·¯ ˘È¯„ ‡Ï„ ˙ÂËÓ ˙ÂËÓ " x ·ˆ˜‰ Ô· ‰È¯ÎÊ È·¯Î ÔÈ˙Èa˙Ó ‡Ó˜Â˙ÈÓ ‡Ï Èa˙˜„ תוחא ינבו תוחא ינבו ‡a˙ " תוחא ינב תוחא ינב ˙ÂÁ‡ ˙Âa· ‡Ï " ÔaȯӇ " ‡˙Îω ȇÓÏ ? " ˙˘˘ ·¯ ¯Ó‡Â " Ì„˜Ï " Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â " ÔÈ˙Èa˙Ó ‡È‰ ·ˆ˜‰ Ô· ‰È¯ÎÊ È·¯ " ¯Ó‡ ‡‰ " יסכנב ןיוש תבה דחאו ןבה דחא יסכנב ןיוש תבה דחאו ןבה דחא םאה םאה " ? Ô„È„ ‡a˙ ͢Ùa ‰ÓÓ ?- ˘È¯„ ȇ ˙ÂËÓ ˙ÂËÓ ‰a· ˙‡ ˘¯È˙ ÈÓa ‰˘‡- ˘È¯„ ‡Ï ȇ ˙ÂËÓ ˙ÂËÓ ‰ÈÏ ‡aÓ Ì‡‰ ÈÒÎa· ˙·Ï ̄˜„ Ô· ?...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Ask a homework question - tutors are online