BavaBatra_127 - ~ ~ , , ( ) www.maarava.co.il ~ : , : , , ,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Çî àÈáÈøÂò דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Θ Ê - ¯Ó‡ ¯ÓÈÓ‡ : ‰¯Âη ˜ÏÁ ËÚÓÓ Âaȇ Û‡ ‡a˘ ¯Ó ÌÈa· ÂÏ ‰„ÏÈ ÌÈa· ÂÏ ‰„ÏÈ ) ירבד ירבד אכ ם ( ‰„ÈÏ ˙Ú˘· Ô· ‡‰È˘ „Ú - ¯Ó‡ È·ÊÈ˘ ·¯ : ‰aÓ˘Ï ÏÂÓÈa Âaȇ Û‡ ‡¯˜ ¯Ó‡„ ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ÏÂÓÈ ÈaÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â ÏÂÓÈ ÈaÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â ) בי ארקיו ( ‰„ÈÏ ˙Ú˘Ó ¯ÎÊ ‡‰È˘ „Ú - ¯Ó‡ ‡È·¯˘ ·¯ : ‰„ÈÏ ‰‡ÓË ÂÓ‡ Ôȇ Û‡ ‡¯˜ ¯Ó‡„ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ‰‡ÓË ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ‰‡ÓË ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ˙Ú˘Ó ¯ÎÊ ‡‰È˘ „Ú ‰„ÈÏ x È·È˙ÈÓ סוניגורדנאו םוטמוט תלפמה סוניגורדנאו םוטמוט תלפמה הביקנלו רכזל בשת הביקנלו רכזל בשת È˙·ÂÈ˙ ‡È·¯˘ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ È·ÊÈ˘ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ ȉÈ˙ ‡ÓÈÏ x ‡a˙ ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ È˜ÂÙÒ ‡¯ÓÂÁÏ c ÈΉ ȇ " הבקנלו רכזל בשת הבקנלו רכזל בשת ‰„aÏ " ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡È˘˜ ‡·¯ ¯Ó‡ : ¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡Èa˙ È· ÈÓ‡ Ô· Ô· םוטמוט אלו םוטמוט אלו ¯Âη ¯Âη קפס אלו
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

BavaBatra_127 - ~ ~ , , ( ) www.maarava.co.il ~ : , : , , ,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online