{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_127 - ~ ~ www.maarava.co.il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Çî àÈáÈøÂò דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Θ Ê - ¯Ó‡ ¯ÓÈÓ‡ : ‰¯Âη ˜ÏÁ ËÚÓÓ Âaȇ Û‡ ‡a˘ ¯Ó ÌÈa· ÂÏ ‰„ÏÈ ÌÈa· ÂÏ ‰„ÏÈ ) ירבד ירבד אכ ם ( ‰„ÈÏ ˙Ú˘· Ô· ‡‰È˘ „Ú - ¯Ó‡ È·ÊÈ˘ ·¯ : ‰aÓ˘Ï ÏÂÓÈa Âaȇ Û‡ ‡¯˜ ¯Ó‡„ ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ÏÂÓÈ ÈaÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â ÏÂÓÈ ÈaÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â ) בי ארקיו ( ‰„ÈÏ ˙Ú˘Ó ¯ÎÊ ‡‰È˘ „Ú - ¯Ó‡ ‡È·¯˘ ·¯ : ‰„ÈÏ ‰‡ÓË ÂÓ‡ Ôȇ Û‡ ‡¯˜ ¯Ó‡„ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ‰‡ÓË ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ‰‡ÓË ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ÚȯÊ˙ ÈÎ ‰˘‡ ˙Ú˘Ó ¯ÎÊ ‡‰È˘ „Ú ‰„ÈÏ x È·È˙ÈÓ סוניגורדנאו םוטמוט תלפמה סוניגורדנאו םוטמוט תלפמה הביקנלו רכזל בשת הביקנלו רכזל בשת È˙·ÂÈ˙ ‡È·¯˘ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ È·ÊÈ˘ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ ȉÈ˙ ‡ÓÈÏ x ‡a˙ ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ È˜ÂÙÒ ‡¯ÓÂÁÏ c ÈΉ ȇ " הבקנלו רכזל בשת הבקנלו רכזל בשת ‰„aÏ " ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡È˘˜ ‡·¯ ¯Ó‡ : ¯„ ‰È˙ÂÂÎ ‡Èa˙ È· ÈÓ‡ Ô· Ô· םוטמוט אלו םוטמוט אלו ¯Âη ¯Âη קפס אלו
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern