BavaBatra_129 - àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: àÈáÈøÂò Çî דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Θ Ë ? ‡Ï‡Â " ‡˙Îω " È‡Ó È˜ÂÙ‡Ï ?- ‡·¯„Ó È˜ÂÙ‡Ï È‡ ‡Â‰ ÛÈÒÂÓ- È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó„ ȇ È˘‡ ·¯ ¯· ¯ÓÎ ‡˙Îω ˙ÈÏ- Ó˘„Ó È˜ÂÙ‡Ï È‡ ‡ÙÙ ·¯Â ˙˘˘ ·¯Â χ ·˙Â˙ȇ ‡‰ c È·¯„Ó È˜ÂÙ‡Ï ‡Ï‡ ÔaÁÂÈ ‡ ·¯ ¯· ¯Ó„ ‡˙Ù˜˙‡ÓÂ È˘ לע ויסכנ קלחמה לע ויסכנ קלחמה ויפ ויפ דחאל טעימו דחאל הביר דחאל טעימו דחאל הביר וכ וכ ' ? ÈÓ„ ÈÎȉ " הנתמ הנתמ " ‰ÏÁ˙· ? ÚˆÓ‡· ÈÓ„ ÈÎȉ ? ÛÂÒ· ÈÓ„ ÈÎȉ ? c ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ :- " ‰˘¯ÈÈ ÈaÂÏÙÏ ˙ÈaÂÏÙ ‰„˘ Ô˙a˙ " ‰ÏÁ˙· ‰a˙Ó ‡È‰ ÂÊ- " ‰˘¯ÈÈ ÂÏ Ô˙a˙ " ÛÂÒ· ‰a˙Ó ‡È‰ ÂÊ- " ‰˘¯ÈÈ ÂÏ Ô˙a˙ ‰˘¯ÈÈ " ÚˆÓ‡· ‰a˙Ó ‡È‰ ÂÊ ˙Á‡ ‰„˘Â „Á‡ Ì„‡· ‡˜Â„ ˙„˘ È˙˘Â „Á‡ Ì„‡· Ï·‡ Ì„‡ Èa· Èa˘Â ˙Á‡ ‰„˘ ‡Ï ¯ È· ¯Ó‡ ¯ÊÚχ : ÈÙ‡ ÂÏ ˙„˘ È˙˘Â „Á‡ Ì„‡ Ì„‡ Èa· Èa˘Â ˙Á‡ ‰„˘ Ì„‡ Èa· Èa˘Â ˙„˘ È˙˘· Ï·‡...
View Full Document

Page1 / 2

BavaBatra_129 - àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online