BavaBatra_130 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל ויה...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  àÈáÈøÂò Çî דומילל ויה ףדה שת ימ " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Ϙ ‡˙Îω " ¯Â·„ È„Î ÍÂ˙ ÏÎ ÈÓ„ ¯Â·„Î ‰¯Ê ‰„·ÚÓ ¯·Ï ÔÈ˘Â„˜Â ‡˙Èa˙Ó רמואה " יי ינולפ שיא ינשר " תב שיש םוקמב " ינשרית יתב " ןב שיש םוקמב םולכ רמא אל הרותב בותכש המ לע הנתהש רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר : רמא םא- ושרויל יוארש ימ לע ןימייק וירבד- ר ןיאש ימ לעו ושרויל ול יוא ןימייק וירבד ןיא ‚ ‡¯Ó x • ‡ÓÚË „ ' ˙· ̘ӷ ¯Á‡ '  ' Ô· ̘ӷ ˙· ' • ‡‰ ' ÌÈa·‰ ÔÈ· Ô· '  ' ˙Âa·‰ ÔÈ· ˙· ' ÔÈÓÈȘ Âȯ·„ ‡ÙÈÒ ‡Óȇ רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר : ושרויל יוארש ימ לע רמא םא ושרויל יוארש ימ לע רמא םא ןימייק וירבד ןימייק וירבד ‡Ó˜ ‡a˙ ÂaÈȉ ‡ÓÈ˙ ÈΠ" ‰˜Â¯· Ô· ÔaÁÂÈ È·¯ ÂÏÈÙ‡ ' ˙· ̘ӷ ¯Á‡ '  ' Ô· ̘ӷ ˙· ' ¯Ó‡˜ " ‡Èa˙‰Â רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי יבר רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי יבר : לע םימכחו אבא וקלחנ אל לע םימכחו אבא וקלחנ אל ' תב םוקמב רחא תב םוקמב רחא ' ו ' ןב םוקמב תב ןב םוקמב תב ' םולכ רמא אלש םולכ רמא אלש וקלחנ המ לע וקלחנ המ לע ? לע לע ' םינבה ןיב ןב םינבה ןיב ןב ' ו ' תונבה ןיב תב תונבה ןיב תב ' אבאש אבאש רמוא רמוא " שריי שריי " םירמוא םימכחו םירמוא םימכחו...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_130 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל ויה...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online