BavaBatra_131 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Ϙ ‡- ‰ÈaÈÓ Â¯Ó‚˙ ‡Ï ÈÓa ¯Ó‚Ó ˙‡¯ ÂÈaÈÚ˘ ‰Ó ‡Ï‡ ÔÈÈ„Ï Ôȇ„ ? ‡·¯ ÈÚ· : ͇ȉ ‡È¯·· ?- ‰˜Â¯· Ô· ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ Ú¯Ó ·È΢· ‡Â‰ È˙¯‡ ¯·„ ‡È¯·· Ï·‡ ‡Ï- ÈÓa ‡È¯·· ÂÏÈÙ‡ ‡ÓÏ„ ‡ ? c ‡·¯Ï ‡È˘¯˘Ó ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ÚÓ˘ ‡˙- È·¯Ï Ô˙a È·¯ ÂÏ ¯Ó‡„ " ‰˜Â¯· Ô· ÔaÁÂÈ È·¯Î ÌÎ˙a˘Ó Ì˙Èa˘ Ôa˙„ הל בתכ אל הל בתכ אל " יאנימ ךיל ןיוהיד ןירכיד ןינב יאנימ ךיל ןיוהיד ןירכיד ןינב ןוהוחא םעד ןוהיקלוח לע רתוי ךיתבותכ ףסכ ןותרי ןוניא ןוהוחא םעד ןוהיקלוח לע רתוי ךיתבותכ ףסכ ןותרי ןוניא " בייח בייח אוה ןיד תיב יאנת אוה ןיד תיב יאנת "- È·¯ ÂÏ ¯Ó‡Â " ןובסי ןובסי Ôa˙ "- È·¯ ¯Ó‡Â " ÏÈ ÈÏ··‰ Ô˙a· ÈaÙ È˙Êډ ȷ ‰˙ȉ ˙„ ÔÏ ‡ÓÈȘ„ ‡Ï‡ " È„·Ú˘ÓÓ ‡Ù¯Ë ‡Ï Ôȯ΄ ÔÈa· " • Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡ " ןובסי ןובסי...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_131 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online