BavaBatra_132 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÔÈÏÁÂa ˘È ÈaÈÓ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Ϙ · ? ‡·¯ ÈÚ· : ͇ȉ ‡È¯·· ?- ΢· ·È Ó Ú¯ ‰ÏÓ ÔÂÚÓ˙˘ÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈa„ ‡Â‰ ‡È¯·· Ï·‡ ‰ȇ ȇ˜ ‡‰- ‡ÓÏ„ ‡ ‡˙˘‰Ó ‰ÏÓ ÔÂÚÓ˙˘ÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈa ÈÓa ‡È¯· ? c ÚÓ˘ ‡˙- בתוכה בתוכה ותשאל ויסכנ תוריפ ותשאל ויסכנ תוריפ עקרקה ןמ התבותכ הבוג עקרקה ןמ התבותכ הבוג- עיברלו שילשל הצחמל עיברלו שילשל הצחמל ראשה ןמ התבותכ הבוג ראשה ןמ התבותכ הבוג- בוח רטש וילע אציו ותשאל ויסכנ לכ בתכ בוח רטש וילע אציו ותשאל ויסכנ לכ בתכ- רמוא רזעילא יבר רמוא רזעילא יבר : התבותכ לע דומעתו התנתמ ערקת התבותכ לע דומעתו התנתמ ערקת- כחו כחו םימ םימ א םירמו םירמו : התנתמ לע דומעתו התבותכ ערקת התנתמ לע דומעתו התבותכ ערקת ןאכמו ןאכמ תחרק תאצמנו ןאכמו ןאכמ תחרק תאצמנו םותחנה הדוהי יבר רמאו םותחנה הדוהי יבר רמאו : בב רבדה עריאו השעמ בב רבדה עריאו השעמ הלכ יתוחא ת הלכ יתוחא ת ורמאו םימכח ינפל השעמ אבו ורמאו םימכח ינפל השעמ אבו...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_132 -  àÈáÈøÂò Çî דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online