WCh2Expand-Translated text

WCh2Expand-Translated text - Daniel Silver Ms Cates Engelse...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Daniel Silver Ms. Cates Engelse 101 22 Mei 2008 Gebruikers opties voor fysiek Computing aangevochten De steeds grotere aanwezigheid van computers in ieders leven heeft een besef van de noodzaak te berekenen voor degenen die hebben of fysieke beperkingen [A] kan ontwikkelen adres gegenereerd. Voor deze gebruikers kunnen verschillende soorten invoer- en uitvoer methoden hun interacties met computers eenvoudiger, productiever en minder frustrerend. Verschillende invoer apparaten zijn beschikbaar voor gebruikers met een motorische handicap (Harkin, 2008, pp. 34-75). Een keyguard is een metalen of plastic plaat geplaatst via het toetsen bord waarmee gebruikers hun handen rusten op het toetsen bord zonder per ongeluk op de toetsen te drukken. Kleine trackballs die de gebruiker bepaalt met een vuist of één vinger kan worden gekoppeld aan een tabel, gekoppeld aan een rol stoel, of in het gebruikers hand gehouden. Een andere optie voor mensen met een beperkte hand verkeer is een aanwijzer hoofd-gemonteerd. De functies van een muisknop simuleren, werkt een
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

WCh2Expand-Translated text - Daniel Silver Ms Cates Engelse...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online