{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CursusJavaH2 - II Variabelen en bewerkingen in Java A...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 9 II. Variabelen en bewerkingen in Java A. Variabelen Variabelen zijn de namen van geheugenplaatsen waar we informatie kunnen instoppen, om in ons programma te gebruiken. Variabelen moeten eerst gedeclareerd worden voor we ze kunnen gebruiken. Java kent hierin verschillende types: Type Waarde Declaratie Logisch True of false boolean b Byte -128 tot 127 byte b Short -32768 tot 32767 short x Integer -2.147.483.648 tot 2.147.483.647 int m Integer Long -9.223.372.036.854.775.808 tot 9.223.372.036.854.775.807 long g Float 1,4029846E-45 tot 3,40282347E+38 float d Decimaal Double 4.94065645841246544E-324 tot 1.7976931348623157E+308 double c Karakter Één teken uit ascii of unicode char w Tekst Meerder tekens String s Voorbeelden: int x,y; double BalansTotaal; B. Bewerkingen Commentaar in javaprogramma’s Commentaar (code die niet wordt uitgevoerd) kunt u op twee manieren aangeven /* commentaar / : De tekst tussen /* en */ wordt genegeerd, mag meerdere lijnen beslaan // commentaar : De tekst na // wordt genegeerd. Geldt slechts op één regel Logische bewerkingen, geven als resultaat de waarde true of false : = = Test op gelijkheid True als gelijk != Test op ongelijkheid True als niet gelijk < Kleiner dan > Groter dan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

CursusJavaH2 - II Variabelen en bewerkingen in Java A...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online