CursusJavaH3 - III Java-opdrachten A Ifelse Structuur...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 13 III. Java-opdrachten A. If…else… Structuur: Het gedeelte met ‘else’ mag weggelaten worden. Oefening: Maak een nieuwe toepassing aan met de naam Opdrachten.java met de volgende inhoud. /* Opdrachten.java */ class Opdrachten { public static void main(String args[]) { int a=87; String s="Programmeren in java is fun!"; // test of a groter is dan 100 if ( a>100 ) { System.out.println("\ta is groter dan 100"); } else { System.out.println("\ta is kleiner dan 100"); } //test of de string s meer dan 20 karakters bevat if ( s.length() >20) { System.out.println("\tDe tekst \""+s+"\" \nbevat meer dan 20 karakters."); } else { System.out.println("\tDe tekst \""+s+"\" \nbevat minder dan 20 karakters.") } System.out.println("Deze tekst bevat "+s.length()+" karakters."); } } if ( voorwaarde) { … doe dit als het waar is } else { … doe dit als het NIET waar is }
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 14 De uitvoer van dit programma ziet er als volgt uit: a is kleiner dan 100 De tekst "Programmeren in java is fun!" bevat meer dan 20 karakters. Deze tekst bevat 28 karakters. Uitleg: Met de uitdrukking s. length() berekenen we het aantal karakters in de string s. Merk op dat we hier de punt-operator moeten gebruiken. Meer hierover bij de uitleg over klassen en objecten! Met \” kunnen we het teken “ in een string opnemen. Andere veel gebruikte tekens in een tekststring zijn: \t voor een tab \n voor een nieuwe lijn Oefening: experimenteer eens met andere waarden voor a en s! Het nesten van opdrachten: Deze opdrachten kunnen (zoals andere opdrachten ook) in elkaar worden genest, zoals hieronder bijvoorbeeld: // Opdrachten nesten if (a<50) { if (a<25) { System.out.println("a is kleiner dan 25!"); } else { System.out.println("a ligt tussen 25 en 49!"); } } else { System.out.println("a is groter dan of gelijk aan 50!"); } Oefening: voeg deze code onderaan toe aan het voorbeeld Opdrachten.java, compileer en voer uit! De nieuwe uitvoer is als volt: Oefening: experimenteer weer eens met andere waarden voor a! Tip: Een andere vorm van de if-opdracht is voorwaarde ? doe iets als ja : doe iets als nee Voorbeeld: de code a=2; System.out.println( a==2? "Goed": "Fout"); geeft als resultaat Goed in het uitvoerscherm.
Background image of page 2
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 15 B. switch-opdracht Geeft u de mogelijk verschillend te reageren naargelang de waarde van een numerieke variabele. Structuur:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 8

CursusJavaH3 - III Java-opdrachten A Ifelse Structuur...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online