CursusJavaH4 - IV Arrays A Declaratie van een array Arrays zijn een speciaal type van variabele Deze kan meerder waarden van hetzelfde type

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 21 IV. Arrays A. Declaratie van een array Arrays zijn een speciaal type van variabele. Deze kan meerder waarden van hetzelfde type bevatten. In tegenstelling tot C, en C++ zijn arrays in Java steeds objecten, en geen gewone variabele. Daarom moet een nieuw array worden aangemaakt met het woordje new, dat we nader zullen uitleggen in de hoofdstukken over klassen. Stel dat we 10 getallen nodig hebben van het type int. We kiezen als naam van het array Getallen. Initialisatie in twee stappen: int Getallen[]; Getallen = new int[10]; Of in één stap: int Getallen[] = new int[10]; Dat de variabele getallen een array is wordt aangeduid met het gebruik van de vierkante haakjes [ ] . In dit voorbeeld kunnen we in het array Getallen, dus 10 verschillende gehele getallen opslaan. LET OP: het eerste getal wordt opgeslagen in Getallen [0], het volgende in Getallen[1], enz. het laatste in Getallen[9].
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 3

CursusJavaH4 - IV Arrays A Declaratie van een array Arrays zijn een speciaal type van variabele Deze kan meerder waarden van hetzelfde type

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online