CursusJavaH5 - V. Methodes Methodes waren vroeger meer...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
24 V. Methodes Methodes waren vroeger meer bekend functies. Sinds de opkomst van OOP worden functies die tot in klasse behoren (zie later) met de naam methoden aangeduid. Vermits er in Java alleen nog klassen bestaan, zijn alle gebruikte functies in Java dus methoden, en wij zullen deze term ook in de rest van de cursus gebruiken. A. Declaratie van een methode Methoden zijn stukjes programmacode die een bepaalde functie kunnen uitvoeren. Als ze dikwijls nodig zijn in een zelfde programma, kunt u zich heel wat programmeerwerk uitsparen door het gebruik van methoden. Oefening: Open een nieuw project Methoden en plaats de volgende code in een nieuw bestand met de naam Methoden.java. public class Methodes { private void NaamAfdrukken() { System.out.println("Mijn naam is Christine!"); } public static void main(String args[]) { //instantieer een nieuw object Naam van de klasse Methodes Methodes Naam = new Methodes(); System.out.println("Oefening Methodes"); Naam.NaamAfdrukken(); //let op de ronde haakjes! } } Compileer het programma en voer het uit! Wat is de uitvoer? Uitleg: hier werd een eenvoudige methode gebruikt die een tekst afdrukt. De code van de methode ziet er als volgt uit: private void NaamAfdrukken() { System.out.println("Mijn naam is Christine!"); } private: duidt aan dat deze methode alleen gekend is binnen de huidige klasse. In tegenstelling tot public , dan krijgen alle klassen toegang tot deze methode. void:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 4

CursusJavaH5 - V. Methodes Methodes waren vroeger meer...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online