{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CursusJavaH6 - VI Klassen en objecten Klassen en objecten...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 28 VI. Klassen en objecten Klassen en objecten vormen het fundament van OOP. We zullen dus uitgebreid aandacht besteden aan klassen en objecten. U kunt Java niet begrijpen zonder goed met klassen en objecten overweg te kunnen. Het vergt een heel eigen denkwijze bij het ontwerpen van programmacode, zoals u zelf snel zult ontdekken! A. Wat is een klasse? Een klasse (Engels: class) is de beschrijving van een object met betrekking tot de code. Stel dat we een programma willen schrijven over voertuigen. In ons programma moeten we gegevens opnemen over allerlei soorten: karren, driewielers, fietsen, auto’s, vliegtuigen…. Laten we daarom eerst trachten van deze voertuigen te beschrijven. We maken er een klasse van, de klasse Voertuigen. Eigenschappen Een klasse heeft eigenschappen. In klasse Voertuigen zoude we bijvoorbeeld aan volgende eigenschappen kunnen denken: het aantal wielen, lengte, gewicht, en of het een motor heeft. Deze eigenschappen kunnen we opslaan in variabelen, we noemen dit klassevariabelen. Eigenschap Variabel declaratie: Aantal wielen int AantalWielen; Lengte double Lengte; Gewicht double Gewicht; Heeft een motor? boolean HeeftMotor; In beweging? boolean InBeweging; Methoden Daarnaast kunnen we ook een aantal mogelijke acties bedenken, zoals het voertuig in beweging zetten of het voertuig stoppen. Deze acties kunnen we programmeren in een methode : Actie: Methode declaratie: Het voertuig in beweging zetten void StartVoertuig() Het voertuig stoppen Void StopVoertuig() Oefening : Laten we dit idee eens in programmacode gieten. Maak een nieuw project aan met de naam Voertuigen. Plaats onderstaande code in een bestand Voertuig.java. Test uit en compileer ! // Declareer een klasse Voertuig class Voertuig { public int AantalWielen; public double Lengte,Gewicht;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 29 public boolean HeeftMotor, InBeweging; public void StartVoertuig() { InBeweging=true; } public void StopVoertuig() { InBeweging=false; } } // en dit is de klasse met de main-methode class VoertuigOefening { public static void main(String args[]) { //Instantieer een object Auto Voertuig Auto = new Voertuig(); //Druk de eigenschappen van het nieuwe voertuig af System.out.println("Auto:"); System.out.println("Aantal wielen: "+Auto.AantalWielen); System.out.println("Lengte en gewicht: "+Auto.Lengte+" " + Auto.Gewicht); System.out.println("Heeft een motor: "+Auto.HeeftMotor); System.out.println("In beweging: "+Auto.InBeweging); } } Uitleg : Met de code Voertuig Auto = new Voertuig(); maken we een nieuw object aan van de klasse Voertuig. Het object Auto krijgt dus alle eigenschappen en methoden toegewezen uit de klasse Voertuigen. Er wordt door deze opdracht geheugenruimte gereserveerd voor het object Auto. Men zou ook kunnen zeggen dat : - een klasse de plannen voor een nieuw huis voorstelt, - het object is dan een afgewerkt huis .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

CursusJavaH6 - VI Klassen en objecten Klassen en objecten...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online