{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CursusJavaH7 - VII De Java-klassen A Package Het mooie aan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 50 VII. De Java-klassen A. Package Het mooie aan Java is de programmeur een hele serie van klassen en afgeleide klassen geleverd worden, die de programmeur naar behoefte kan gebruiken. De basisklasse van deze hele klassenboom, is de klasse Object. Alle andere klassen zijn hiervan afgeleid. De gebruiker is vrij zijn eigen klasse af te leiden van een java-klasse, en gebruik te maken van de reeds geïmplementeerde klassevariabelen, constructoren, en methoden. Deze klassen worden gegroepeerd in packages. De ervaren programmeren kan zijn eigen ‘package’ met eigen ontworpen klassen implementeren en vrij gebruiken in zijn programma’s. Hiervoor verwijzen wij naar de vakliteratuur over Java. Enkele bekende ‘packages’ zijn java.applet, java.lang, java.lang-errors, enz. Een beschrijving van de ganse klassenboom vindt u in de documentatie die bij JDK wordt meegeleverd. Zo vind u hierin de volgende documentatie over de klasse Applet: Class java.applet.Applet java.lang.Object | +----java.awt.Component | +----java.awt.Container | +----java.awt.Panel | +----java.applet.Applet De basisklasse Object is vervat in het package java.lang, de klassen Component, Container, en Panel vindt u in het package java.awt, en de klasse Applet in het package java.applet. De klassen-hierarchie is als volgt: Object Java.lang Panel Java.awt Component Java.awt Container Java.awt Applet Java.applet Legende: abstract public
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 51 Elk onderliggende klasse erft alle methodes van de bovenliggende klasse. De klassen Component en Container zijn abstracte klassen, de andere public. Het is dus erg nuttig de documentatie bij JDK te leren gebruiken. Laten we als oefening eens de klasse String nemen. Oefening: Enkele methoden van de klasse string worden hieronder gebruikt in een oefening Oefstring //OefString.java //importeer de gewenste klasse import java.lang.String; //eigenlijk niet nodig, want java.lang wordt ALTIJD geïmporteerd! class OefString { public static void main(String args[]) { //Maak een nieuw object Tekst van de klasse String String Tekst = new String("Programmeren in Java is fun!"); System.out.println("De tekst: \""+Tekst+"\""); System.out.println("Deze tekst is "+ Tekst.length() + " karakters lang."); System.out.println("De eerst 'i' staat op plaats: " +Tekst.indexOf('i')); System.out.println("Vervang alle 'a's door 'x':" + Tekst.replace('a','x')); } } Plaats de code in een bestand OefString.java, in een project met dezelfde naam. Test uit! De uitvoer ziet eruit als volgt: De tekst: "Programmeren in Java is fun!" Deze tekst is 28 karakters lang. De eerst 'i' staat op plaats: 13 Vervang alle 'a's door 'x':Progrxmmeren in Jxvx is fun! Zoek nog enkele andere methoden van de klasse String ! en gebruik ze in deze oefening.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

CursusJavaH7 - VII De Java-klassen A Package Het mooie aan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online