CursusJavaH8 - VIII. Events Om onze componenten enige actie...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 66 VIII. Events Om onze componenten enige actie te laten uitvoeren moeten we even uitleggen wat events zijn. Events of gebeurtenissen zijn alle acties die de computergebruiker kan uitvoeren, zoals het aanklikken van een knop, het bewegen van de muis of het klikken met een muisknop, het indrukken van een toets. Deze events worden opgevangen door het inschakelen van interfaces, Listener genoemd. Er zijn verschillende types naargelang het event. Hier zijn enkele voorbeelden Event Listener Op een knop klikken ActionListener Een venster sluiten WindowListener Klikken met de muisknop MouseListener Bewegen met de muis MouseMotionListener Een component wordt zichtbaar ComponentListener Een componetn krijgt focus FocusListener Een keuzelijst verandert ListSelectionListener Oudere methodes om deze events te gebruiken zoals de methoden mouseDown(), Action() of handleEvent() worden thans afgeraden. Beter is gebruik te maken van Listener interfaces. Er zijn verschillende soorten naargelang de events die we willen opvangen in ons programma. Enkele veel gebruikte Listener interfaces zijn: ActionListener : voor het opvangen van Action events (klikken op een knop) KeyListener : voor het opvangen van toetsaanslagen MouseListener : voor het opvangen van muisklikken MouseMotionListener : voor het opvangen van muisbewegingen Meer uitleg over de preciese werking van deze Listeners vindt u in de JDK-help. Hoe we deze methoden kunnen gebruiken zullen we aantonen in enkele voorbeelden. A. Events en knoppen. Hieronder een voorbeeldje hoe we het klikken op een knop de achtergrondkleur van het applet kunnen aanpassen. Oefening: Maak een nieuw project met de naam OefButtonEvent, en plaats onderstaande code in een bestand OefButtonEvent.java. /************************************* OefButton.java - knoppen en events *************************************/ import java.applet.*; import java.awt.event.*; import java.awt.*; public class OefButtonEvent extends Applet implements ActionListener { Button b1 = new Button("Rood"); Button b2 = new Button("Groen"); Button b3 = new Button("Blauw");
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 67 //initialiseer het applet public void init() { //voeg de knopjes erbij add(b1); add(b2); add(b3); //voeg ook de actionlisteners erbij b1.addActionListener(this); b2.addActionListener(this); b3.addActionListener(this); } //klikken op een knop wordt hier opgevangen public void actionPerformed(ActionEvent e) { if (e.getActionCommand()=="Groen") this.setBackground(new Color(0,255,0)); else if (e.getActionCommand()=="Rood") this.setBackground(new Color(255,0,0)); else if (e.getActionCommand()=="Blauw") this.setBackground(new Color(0,0,255)); } } Uitleg: import java.awt.event.*; de interface ActionListener is bevat in het package java.awt.event. implements ActionListener
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 16

CursusJavaH8 - VIII. Events Om onze componenten enige actie...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online