CursusJavaH9 - IX. De klassen Frame en Dialog Een Frame is...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 81 IX. De klassen Frame en Dialog Een Frame is een gewoon venster zoals we dat in windows kennen. Een Dialoog is een eenvoudiger venster, dat gebruikt wordt om bijkomende info te vragen van de gebruiker. De klassen Frame en Dialog zijn afgeleid van de klasse Wndow: A. Frame Als we zelf een toepassing willen ontwerpen die in een venster draait, moeten we het afleiden van de klasse Frame. Een minimale toepassing die een venster opent, ziet er als volgt uit: /*************************************** MinimumVenster.java - minimum commando's voor een nieuw frame ***************************************/ import java.awt.*; class MinimumVenster extends Frame { public static void main(String args[]) { //nieuw object van deze klasse instantiëren MinimumVenster F = new MinimumVenster(); //De grootte instellen F.setSize(150,150); //en het frame tonen F.show(); } } En het ziet er zo uit: Het start ook op linksboven in het bureaublad. Als u het op een andere plaats wil opstarten, kunt u misschien beter De opdracht setBounds(x,y,width,height) gebruiken. Vervang daartoe de opdracht: F.setSize(150,150); door F.setBounds(250,250,150,150); De eerste twee parameters bepalen de plaats van de linkerbovenhoek van het venster, de volgende twee, de breedte en de hoogte. Window Frame Dialog
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 82 Het venster werkt als een normaal windowsprogramma. Het heeft geen titel. U kunt het verplaatsen, minimaliseren, maximaliseren, maar het kruisje rechtsboven om het venster te sluiten werkt niet. Hiervoor moeten we een extra interface, de WindowListener , aan het venster toevoegen. Vermits die WindowListener een interface is, moeten we dus alle abstracte klassen van deze interface herdefinëren. De herwerkte versie waarbij het kruisje rechtsboven wèl werkt, staat hieronder: /*************************************** MinimumVenster.java - minimum commando's voor een nieuw frame ***************************************/ import java.awt.*; import java.awt.event.*; // voor de WindowListener class MinimumVenster extends Frame implements WindowListener { static MinimumVenster F; //initialisatie in de constructor public MinimumVenster() { //venstertitel setTitle("Minimaal venster"); //Zet plaats en positie setBounds(200,200,250,150); //voeg WindowListener bij addWindowListener(this); //en het frame tonen show(); } public static void main(String args[]) { //nieuw object van deze klasse instantiëren F = new MinimumVenster(); } //herdefinieer de abstracte methodes van WindowListener public void windowClosing(WindowEvent e) //kruisje rechtsboven activeren { System.out.println("Event WindowClosing");
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 8

CursusJavaH9 - IX. De klassen Frame en Dialog Een Frame is...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online