{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CursusJavaH10 - X Grafische elementen Om u te helpen bij...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 89 X. Grafische elementen Om u te helpen bij grafische voorstellingen heeft java een aantal grafische afbeeldingen die u kunt gebruiken. Meestal worden zij in de methode paint(Graphics g) geplaatst. Zij moeten worden toegepast op een grafisch object. De kleur van het element kunt u veranderen met de opdracht setColor(Color). De kleur kunt u op verschillende manieren invullen. setColor(Color.red): gebruik één van de standaardkleuren van java. setColor(new Color(r,g,b)): genereer een nieuwe kleur met de rgb-kleurwaarden r, g en b resp. voor de kleuren rood, groen en blauw. Dit moeten waarden zijn tussen 0 en 255. 0 = niet aanwezig, 255 op volle sterkte. Color(0,0,0) is dus zwart, en Color(255,255,255) is wit. Hieronder volgen enkele voorbeeldjes. A. Lijnen tekenen Methode: drawLine(x1,y1,x2,y2) Uitleg: x1,y1: coördinaten van het beginpunt x2,y2: coördinaten van het eindpunt Oefening: plaats onderstaande code in een nieuw bestand en probeer uit! /***************************** OefGraphics.java *****************************/ import java.awt.*; public class OefGraphics extends java.applet.Applet { public void paint(Graphics g) { g.setColor(new Color(200,200,200)); g.fillRect(0,0,this.getSize().width,this.getSize().height); //driehoek met losse lijnen g.setColor(Color.red); g.drawLine(30,20,50,40); g.drawLine(50,40,10,40); g.drawLine(10,40,30,20); } } Uitleg: g.setColor(new Color(200,200,200)); Genereer een lichtgrijze kleur als achtergrond voor het applet. g.fillRect(0,0,this.getSize().width,this.getSize().height); Met de methode fillRect(x1,y1,x2,y2) wordt een rechthoek met top boven links (x1,y1) en hoekpunt rechtsonder (x2,y2) opgevuld met de huidige kleur.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 90 this.getSize().width,this.getSize().height De methode getSize() vraagt de afmetingen width, en height op over het huidig object, hier het applet. B. Rechthoeken Methode: drawRect(x1,y1,x2,y2) Tekent een lege rechthoek met top links x1,y1 en rechtsonder x2,y2. drawRect(x1,y1,x2,y2) Tekent een gevulde rechthoek met top links x1,y1 en rechtsonder x2,y2. Oefening: voeg onderstaande code bij in de methode paint() van het applet. g.drawRect(70,20,50,30);
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

CursusJavaH10 - X Grafische elementen Om u te helpen bij...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online