CursusJavaH11 - XI Foutafhandeling Exceptions A Wat is een...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 95 XI. Foutafhandeling: Exceptions A. Wat is een exception? Een exception is een speciale ongewenste omstandigheid bij het uitvoeren van ons programma. Meetsal gaat een programma crashen, of verkeerde resultaten geven. Exceptions zijn een manier om deze toestanden te onderscheppen, en het programma te laten verder werken, of tenminste op een elegant manier af te sluiten. Door het gebruik van exceptions blijft de programmeur in controle van het programma. In Java (zoals in C++) is foutafhandeling bedoeld om exact te weten waar de fout werd veroorzaakt, en speciale functies kunnen zorgen dat de fout wordt doorgegeven aan verschillende methodes, totdat er één is die de fout kan verhelpen of afhandelen. B. Probleemstelling. De meeste talen zoals C en Pascal kennen geen dergelijk systeem. De meest gebruikte techniek is het gebruik van return-waarden, om een probleem te onderscheppen. Stel dat een functie de verkoopprijs van een artikel moet berekenen, door de inkoopprijs met 2 te vermenigvuldigen. Oefening: probeer zelf eens uit, door onderstaande code in een project VerkoopPrijs te plaatsen. public class Verkoopprijs { //detecteer of de waarde van AkPrijs >0 static int Verkoopprijs(int AkPrijs ) { if (AkPrijs<=0) return 0; //fout. .. return AkPrijs*2; //OK } public static void main(String args[]) { int AankPrijs, VerkPrijs; //Bereken verkoopprijs 1 AankPrijs=100; System.out.print("Inkoop: "+AankPrijs); VerkPrijs=Verkoopprijs(AankPrijs); System.out.print(" Verkooprijs:"); if (VerkPrijs==0) System.out.println("Foutieve inkoopprijs"); else System.out.println(VerkPrijs); //Bereken verkoopprijs 2 AankPrijs=0; // FOUTIEVE WAARDE System.out.print("Inkoop: "+AankPrijs);
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 96 VerkPrijs=Verkoopprijs(AankPrijs); System.out.print(" Verkooprijs:"); if (VerkPrijs==0) System.out.println("Foutieve inkoopprijs"); else System.out.println(VerkPrijs); } } De uitvoer is als volgt: Inkoop: 100 Verkooprijs:200 Inkoop: 0 Verkooprijs:Foutieve inkoopprijs Nadeel van deze methode is dat gebruiker van de methode VerkoopPrijs(), niet verplicht is iets te doen tegen een foutieve ingave. Er kon ook evengoed de waarde 0 worden afgedrukt als verkoopprijs. Oefening : laten we een ander voorbeeld nemen, dat berekent of een student slaagt voor een test. De student moet minimaal 70% halen om te slagen. We gebruiken een functie met een boolean als return-waarde. True is geslaagd, false is niet geslaagd. We kunnen dit als volgt programmeren . Plats de code in een programma Geslaagd.java. /************************************* Geslaagd.java – klassieke versie *************************************/ public class Geslaagd { //student geslaagd? static boolean Geslaagd(int Cijfer, int Totaal)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 9

CursusJavaH11 - XI Foutafhandeling Exceptions A Wat is een...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online