CursusJavaH12 - XII Threads A Principe De kracht van java...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 104 XII. Threads A. Principe De kracht van java berust eveneens op de mogelijkheid om verschillende versies van hetzelfde programma apart te laten runnen. Zo’n zelfstandig subprogramma heet een Thread. Om zo’n thread op te starten moet u uw klasse afleiden van de klasse Thread, of u moet de interface Runnable implementeren. De klasse Thread implementeert zelf de interface Runnable. Een nieuwe Thread kunt u creëren met de opdracht: Thread k1= new Thread( Threadobject , Naam ); Het threadobjct moet geïnstantierd zijn van een klasse die afgeleid is van de klasse Thread, of die de interface Runnable implementeert. De klasse Thread kent enkele belangrijke methode, waaronder: - start() : start de thread - stop() : stopt de thread - run() : bevat de code die de thread moet uitvoeren - destroy() : verwijdert de thread uit het geheugen - getName() : geeft de naam van de thread weer. - suspend() : stopt de thread tijdelijk - resume() : start de thread opnieuw nadat hij gestopt werd door suspend() - sleep( mseconds) : laat de thread stoppen gedurende mseconds milliseconden - yield() : laat de thread even halt houden om andere threads ook de kans te laten. - setPriority( int ): verhoog of verlaag de prioriteit De interface Runnable bevat de abstracte methode run() . U zijt dus verplicht deze methode in uw thread te implementeren. Hieronder een eenvioudig voorbeeld om dit principe te illustreren. Oefening: Hieronder de code voor de thread in het bestand Kiekeboe.java: /**************************************** Kiekeboe.java ****************************************/ public class Kiekeboe implements Runnable { public void run() { while (true) //niet stoppen { System.out.println(Thread.currentThread().getName()); } } }
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 105 U ziet dan we alleen de methode run(), geïmplementeerd hebben. Deze blijft lopen zolang u het applet niet sluit. En hieronder het hoofdprogramma OefThreads.java. Deze start driemaal een thread van de
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

CursusJavaH12 - XII Threads A Principe De kracht van java...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online