CursusJavaInhoud

CursusJavaInhoud - Inhoudsopgave I INLEIDING 2 A HISTORIEK 2 B WAAROM JAVA 3 C WAT IS OOP 5 1 We denken met objecten 5 2 Verschil klasse object 5 3

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot Java door ir. C. Daniels 110 Inhoudsopgave I. INLEIDING . ...................................................................................................................................................... 2 A. HISTORIEK. ..................................................................................................................................................... 2 B. WAAROM JAVA?. ............................................................................................................................................ 3 C. WAT IS OOP?. ................................................................................................................................................ 5 1 We denken met objecten. ............................................................................................................................. 5 2 Verschil klasse - object . .............................................................................................................................. 5 3 Kenmerken van OOP. ................................................................................................................................. 6 D. ENKELE KENMERKEN VAN JAVA. .................................................................................................................... 6 1 Java is eenvoudig. ....................................................................................................................................... 6 2 Javacode is beknopt. ................................................................................................................................... 6 3 Javacode is snel (?) . ................................................................................................................................... 6 4 Java is veilig. .............................................................................................................................................. 7 5 Java is platform-onafhankelijk . .................................................................................................................. 7 6 Java Javascript !. ...................................................................................................................................... 7 E. WAT BETEKENT DIE STRING ARGS[]?. ............................................................................................................. 8 F. JAVA EN INTERNET. ......................................................................................................................................... 8 II. VARIABELEN EN BEWERKINGEN IN JAVA. ......................................................................................... 9 A. VARIABELEN . ................................................................................................................................................. 9 B. BEWERKINGEN .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 2

CursusJavaInhoud - Inhoudsopgave I INLEIDING 2 A HISTORIEK 2 B WAAROM JAVA 3 C WAT IS OOP 5 1 We denken met objecten 5 2 Verschil klasse object 5 3

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online