CursusJavaOefeningen

CursusJavaOefeningen - Oefeningen bij de cursus java door...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Oefeningen bij de cursus java door ir. C. Daniels 1 Oefeningen bij de cursus java Inhoud: I. Reeksontwikkeling .......................................................................................................................1 II. Een tekst omzetten in hoofdletters.............................................................................................2 III. Klasse Punt: een oefening over klassen ....................................................................................2 IV. Constructoren............................................................................................................................4 V. Oefening: klassen en afgeleide klassen.......................................................................................6 VI. De klasse Vector ........................................................................................................................9 VII. Een abstracte klasse ontwerpen ............................................................................................11 VIII. Een interface.........................................................................................................................12 IX. Muntcalculator........................................................................................................................13 X. Boots het bekende spelletje Schuifpuzzel na in een applet......................................................17 XI. Een applet converteren naar een toepassing ..........................................................................20 XII. Absolute positionering ...........................................................................................................22 XIII. Memory – het bekende geheugenspelletje nagebootst.........................................................23 I. Reeksontwikkeling Bereken e x tot een bepaalde nauwkeurigheid. Gebruik een reeksontwikkeling in een while-lus. De reeksontwikkeling is: ... ! ... ! 3 ! 2 1 3 2 ? ? ? ? ? ? ? n x x x x e n x En hier is de code: /********************************************* Oefening op het gebruik van de while-opdracht Bereken e macht x tot bepaalde nauwkeurigheid. **********************************************/ public class Emacht { public static void main(String args[]) { double x=1.0; double nauwkeurigheid=1e-15; //stel de gewenste nauwkeurigheid in double term, som, vorigeSom; int i; //teller term=1; //reken tot het verschil < gewenste nauwkeurigheid som=1;vorigeSom=0; i=1; while (Math.abs(som-vorigeSom)nauwkeurigheid) { vorigeSom=som; term *= x/i; som += term; i++; } // en druk af System.out.println("e macht "+x+" is "+som); System.out.println("De lus werd "+i+" maal doorlopen."); } } Oefeningen bij de cursus java door ir. C. Daniels 2 II. Een tekst omzetten in hoofdletters Een tekst, ingegeven via het toetsenbord, omzetten naar hoofdletters in een methode /************************************* Een tekst omvormen naar hoofdletters in een methode **************************************/...
View Full Document

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA java taught by Professor Java during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 28

CursusJavaOefeningen - Oefeningen bij de cursus java door...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online