lshort-nl-1.3 - De niet zo korte inleiding tot L A T E X 2...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: De niet zo korte inleiding tot L A T E X 2 ε ofwel L A T E X 2 ε in 101 minuten door Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna en Elisabeth Schlegl Vertaling van de Engelse versie naar het Nederlands: Stefan Becuwe, Bart Windels en anderen Versie 1.3, april 2003 ii Copyright c 2000-2003 Tobias Oetiker en alle medewerkers aan LShort. Alle rech- ten voorbehouden. Dit document is vrij beschikbaar; u kan het verder verspreiden en/of het aanpas- sen in overeenstemming met de voorwaarden uit de GNU General Public License zoals die door de Free Software Foundation is gepubliceerd; ofwel versie 2 van de Licentie, of (naar keuze) gelijk welke latere versie. Dit document is verspreid in the hoop dat het nuttig kan gebruikt worden, maar ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR WELK DOEL DAN OOK. Zie de GNU General Public License voor meer details. U zou een copie van de GNU General Public License moeten ontvangen hebben, tesamen met dit document; indien dit niet het geval is, schrijf naar de Free Softwa- re Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Copyright c 2000-2003 Tobias Oetiker and all the Contributers to LShort. All rights reserved. This document is free; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this document; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Dank je wel! Veel van het materiaal uit deze inleiding komt van een Oostenrijkse inlei- ding tot L A T E X 2.09, geschreven in het Duits door: Hubert Partl <partl@mail.boku.ac.at> Zentraler Informatikdienst der Universit¨at f¨ur Bodenkultur Wien Irene Hyna <Irene.Hyna@bmwf.ac.at> Bundesministerium f¨ur Wissenschaft und Forschung Wien Elisabeth Schlegl <geen email> in Graz Als je interesse hebt voor het Duitstalige document, dan vind je een aan L A T E X 2 ε aangepaste versie van de hand van J¨org Knappen op CTAN:/tex-archive/info/lshort/german/ . iv Dank je wel! Bij de voorbereiding van dit document heb ik op comp.text.tex voor re- viewers gevraagd. Ik heb heel wat reacties gekregen. De volgende perso- nen hebben geholpen met correcties, suggesties en materiaal om de tekst te verbeteren. Zij hebben grote inspanningen geleverd om me te helpen dit document in zijn huidige toestand te krijgen. Ik wens hen allemaal van harte hiervoor te danken. Natuurlijk zijn alle vergissingen die je in de tekst vindt mijn verantwoordelijkheid. Als je bij toeval een woord vindt dat juist gespeld is, dan moet dat te danken zijn aan ´e´en van hen.gespeld is, dan moet dat te danken zijn aan ´e´en van hen....
View Full Document

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA latex taught by Professor Latex during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 115

lshort-nl-1.3 - De niet zo korte inleiding tot L A T E X 2...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online