tips - Enkele Tips voor Figuren in L A T E X Fostier Jan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Enkele Tips voor Figuren in L A T E X Fostier Jan [email protected] April 2004 1 Algemeen In deze text wordt verondersteld dat de lezer kennis heeft genomen van het invoegen van eps files in latex of pdf files in pdflatex met behulp van het graphicx package. Deze text geeft enkel tips in verband met het produceren van eps of pdf tekeningen. Er wordt ook verondersteld dat de gebruiker GhostScript en GhostView ge¨ ınstaleerd heeft. Er zijn vele methodes waarop figuren kunnen ingevoegd worden in L A T E X. Gebruik makend van latex kunnen normaalgezien enkel PostScript (eps) tekeningen worden ge- bruikt. Bij gebruik van pdflatex kan je rechtstreeks pdf, jpg en png en gif gebruiken. Het gebruik van jpg is aan te raden voor foto’s, pdf voor vector-formaat tekeningen of tekeningen die text bevatten, png voor de rest. 2 Het gebruik van eps files in latex Het gebruik van latex genereert een dvi (DeVice Independent) file die verder kan worden omgezet naar een ps file (PostScript) met dvips . Onder bepaalde voorwaarden kan die ook met dvipdf of dvipdfm naar een pdf file omgezet worden. In zulke gevallen is het echter aan te raden om pdflatex te gebruiken....
View Full Document

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA latex taught by Professor Latex during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 4

tips - Enkele Tips voor Figuren in L A T E X Fostier Jan...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online