bibtex - Hoe gebruik ik bibtex (Oren Patashnik - Leslie...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hoe gebruik ik bibtex (Oren Patashnik - Leslie Lamport) Arne Schollaert * 13 januari 2006 1 Waarom bibtex bibtex is een pakket om literatuurlijsten aan te leggen en te gebruiken binnen L A T E X–documenten. Met bibtex kan je in een L A T E X–document literatuurverwijzingen aanhalen, die dan automatisch in een litera- tuurlijst aan het einde van het document verschijnen. Met verschillende bibliografie-stijlen kan je dan de layout van de referenties in de tekst en van de literatuurlijst zelf snel en consequent veranderen. 2 Citeren in de tekst In je L A T E X–document verwijs je, op de plek waar je een bron wil vermelden, met het \cite{key} commando naar een bepaalde “key” (een (korte) naam die je gegeven hebt aan die welbepaalde bron) in de naam .bib–file waarin je al je bronnen (artikels, boeken, . . . ) op een geijkte manier (de zogenaamde “ entry ”) ingegeven hebt ( “naam” is dan uiteraard de naam die je aan je *.bib–file gegeven hebt). 3 *.bib–file Een standaard bib –entry ziet er als volgt uit: @brontype{key, % een korte naam die je zelf kiest veldnaam = {waarde}, veldnaam = {waarde} } Iedere bibtex –entry heeft drie types “velden”: noodzakelijke , optionele en genegeerde . Zonder de eerste geeft bibtex een foutmelding, de tweede zijn niet noodzakelijk, maar indien je ze ingeeft zal bibtex er rekening mee houden, de derde worden genegeerd door bibtex . Hieronder geef ik een (verre van exhaustief) overzicht. Voor meer uitgebreide informatie: search the web!...
View Full Document

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA latex taught by Professor Latex during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 4

bibtex - Hoe gebruik ik bibtex (Oren Patashnik - Leslie...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online