inleiding - A Inleiding tot L TEX Frederik De Schrijver 13...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding tot L A T E X Frederik De Schrijver 13 december 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemeenheden 3 2.1 Omgevingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.2 Commando’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.3 L A T E Xeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Document-structuur 4 3.1 Preamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.2 Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.1 Structuur van een boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.2 Titelpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.3 Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2.4 Onderverdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.2.5 Referenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.3 Bladuitzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Opmaak van tekst 7 4.1 Speciale tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.2 Spaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.3 Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4 Lettertypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4.1 Lettergrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4.2 Letterstijlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.5 Lijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.6 Voetnoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.7 Letterlijke tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 Figuren en tabellen 10 5.1 Zwevende figuren en tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.2 Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.3 Figuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 Wiskunde 13 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
7 Van bron naar . .. 14 7.1 dvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.2 pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.3 html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 Spellingcontrole 14 8.1 Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9 En nu verder 15 2
Background image of page 2
1 Inleiding Deze tekst is bedoeld als een inleiding tot L A T E X. Hij is geschreven als les-document voor de WVS-L A T E X-les. Na het doornemen van dit document zou de lezer voldoende kennis moeten bezitten om eenvoudige documenten op te maken. Voor het echte werk is echter een veel
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/22/2010 for the course UA latex taught by Professor Latex during the Spring '10 term at Universiteit Utrecht.

Page1 / 15

inleiding - A Inleiding tot L TEX Frederik De Schrijver 13...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online