latex-cursus_UGent

latex-cursus_UGent - Faculteit Landbouwkundige.err Zeus...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Faculteit Landbouwkundige...err... Zeus Werkgroep Informatica Academiejaar 2005–2006 Een Introductie tot het Zetsysteem L A T E X Gaspard Lequeux Promotor: Prof. dr. A. Armagneau Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad van Goeroe in de L A T E Xologie Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Gaspard Lequeux. Alle rechten voorbehouden. Dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, kleitabletten, elektronische of welke andere wijze ook, onder de volgende voorwaarden: • Vermelding van de auteur. • Niet commercieel. Dit vloeit voort uit het feit dat sommige paragrafen overgenomen werden uit van Oostrum (1996), wiens werk niet mag gebruikt worden voor commerci¨ ele doeleinden. • Als je dit werk wijzigt en/of verdeelt, moet dit gebeuren onder dezelfde voorwaarden. De auteur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden in dit werk. Versie 0.6.0 Gecompileerd op: 2 april 2008 Woord vooraf Deze cursus werd in November 2003 voor het eerst uitgegeven in het kader van een Zeus (Studenten Werkgroep Informatica) initiatief om thesistudenten te helpen hun thesis in een aantrekkelijke vorm te gieten. De tekst is opgevat als een soort minithesis zodat studenten ge- makkelijk alles kunnen overnemen. Om die reden zijn de bronbestanden beschikbaar gemaakt op het internet. 1 Hoewel sommige deeltjes van deze cursus expliciet gericht zijn op het maken van een thesis, kan de tekst gebruikt worden als algemene inleiding op L A T E X. In 2004 zag ook Prof. Ottoy dit in. Vandaar dat deze cursus nu deel uitmaakt van de lessen informatica in de tweede bachelor bio-ir van de Universiteit Gent. Bij die gelegenheid heeft hij de cursus volledig nagekeken op taalfouten, waarvoor dank. In 2006 heeft Prof. Dawyndt de cursus ook grondig herlezen en nagekeken, waarvoor dank. Sindsdien wordt deze cursus gebruikt in de lessen Computergebruik gegeven in de eerste bachelor Informatica van de Universiteit Gent. Voor het schrijven van deze handleiding L A T E X, werd gebruik gemaakt van twee werken: A guide to L A T E X van Kopka & Daly (1999) en Handleiding L A T E X van Piet van Oostrum (1996). Uit dit laatste werden zelfs hele paragrafen overgenomen. Daarnaast werd natuurlijk rijkelijk geput uit de documentatie die meegeleverd wordt met L A T E X zelf. Minder belangrijke delen worden in een kleiner lettertype weergegeven. Verder zijn er verschil- lende voetnoten die verwijzen naar L A T E X documentatie op een Debian GNU/Linux systeem. Niemand gebruikt dat natuurlijk. Maar de bedoeling ervan is dat de lezer weet dat de docu- mentatie bestaat, welke bestandsnaam die heeft en waar ongeveer die te vinden is in de L A T E X directorystructuur. Het is dan niet zo moeilijk meer om in je favoriete besturingssysteem te zoeken naar de desbetreffende bestandsnaam....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 95

latex-cursus_UGent - Faculteit Landbouwkundige.err Zeus...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online