{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

free_xtremephotodesigner6_manual_nl

free_xtremephotodesigner6_manual_nl - 2 Copyright Copyright...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Copyright www.magix.nl Copyright MAGIX en iPACE zijn gedeponeerde handelsmerken van MAGIX AG. Other named product names may be registered trademarks of their respective owners. MAGIX en iPACE zijn gedeponeerde merken van de MAGIX AG. VST and ASIO are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH. This product uses MAGIX patented technology (USP 6,518,492; USP 6,888,999) and MAGIX patent pending technology. Bij de overige genoemde productnamen kan het gedeponeerde merken van de betreffende fabrikanten betreffen. This product uses MAGIX patent pending technology. Copyright © MAGIX AG, 2002–2007. All rights reserved.
Background image of page 2
Inleiding 3 www.magix.nl Inleiding MAGIX Xtreme Photo Designer 6 is een fotobewerkingsprogramma, waarmee alle gangbare fotobewerkingsopgaven snel en ongecompliceerd kunnen worden uitgevoerd. Importeer alle gebruikelijke bestandsformaten of direct vanuit uw scanner. De geïntegreerde browser maakt een eenvoudige manier van zoeken naar fotobestanden op uw computer mogelijk. Foto’s kunnen fatsoenlijk worden opgepept, geretoucheerd en in kleurtint worden aangepast, echter ook bizar vervreemd, vervormd of in een olieschilderij worden omgezet. Bij veel taken helpt de opgavenassistent met praktische stap-voor-stap gebruikshandleidingen. Afzonderlijke fotogedeelten, zoals bijvoorbeeld personen kunnen worden geïsoleerd om ze te verschuiven, vergroten en van effecten te voorzien. Als ze weer in de foto worden geplaatst, kunnen ze ook halfdoorzichtig zijn, traploos van dekkend tot en met onzichtbaar. Verschillende modi kunnen worden toegewezen om deze "Objecten" te verbinden met de hoofdfoto. Alle effecten/filters kunnen zowel op de hoofdfoto of een object worden gebruikt als gericht met een penseel worden aangebracht Uiteindelijk kunnen foto’s flexibel worden afgedrukt of voor internet geoptimaliseerd opgeslagen worden.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Contents www.magix.nl Contents Copyright 2 Inleiding 3 Support 7 Meer van MAGIX 9 MAGIX op internet 9 MAGIX News Center 9 MAGIX Premium Club 10 myGOYA 11 Bedieningspanelen van MAGIX Xtreme Photo Designer 6 13 Gereedschapsbalk 13 Objectmanager 15 Ojecten maken 15 Objecten schalen 15 Slim, handig en gebruiksklaar 16 Algemene tips voor het gebruik 17 Beknopte beschrijving 18 Schilderen/retoucheren met de penseel 18 Effecten 18 Masker 19 Objecten 19 Werken met bestandsbeheer 20 Mapweergave 20 De bestandslijst 21 De statusbalk 26 Werken met foto's 26 Foto's weergeven 26 Afbeeldingen maken, laden en opslaan 27 Afbeeldingen importeren 29 Afbeelding afdrukken 29 Panorama-afbeeldingen maken 32 Afbeeldingen vervormen 34
Background image of page 4
Contents 5 www.magix.nl Werken met het masker 35 Alles selecteren 35 Masker ongedaan maken 35 Masker inverteren 35 Masker van object maken 36 Masker > Selectie uitbreiden/Selectie reduceren 36 Vignetteren 36 Masker laden/opslaan 36 Het maskergereedschap 36 Werken met Objecten 38 Objecten maken 38 Vervormen 38 Vignetteren 39 Schaduwen toepassen 39 Integreren/alles integreren 39 Volgorde van de objecten 39 Objecten tussen foto's en toepassingen kopiëren 40 De objectbeheer 40
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 83

free_xtremephotodesigner6_manual_nl - 2 Copyright Copyright...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online