{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

leasing-part 1 - CHUUNG 22 THUE TAI SAN i-liu hét cflc...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHUUNG 22 THUE TAI SAN i-liu hét cflc load tlai San flnJiu 0:3 the? Gum: mua hay dug: thué, ti: chiéc may hay clan dung lri gié hang trim triEu d6 la the dén Imfit Cay diam guitar tn: gifi viii [ram :16: 1a. Khi chflng ta di nghi 11E hnfic thus Main mfit chuyén du hénh chi.) mun: dich kinh daanh trong mfit khufing thr‘sri gian v'ai ngfly thi that 1:51 .tién Iqi khi 'chfing ta thué dirgm min chiéc xc hurl thay vi phé'ai mua m5 #51 1:21:11 can: Lhfl tun hfmh chfinh cfin Lhiél, sau chi: vii ngay phfli train 11.11 vi 131 mcfit 1311 Ma [am can thil we sang tén phiéh phfic. U51 Sufi}- ]::‘1 vi du dién hinh c110 tinh 11qu Eat: cfla h0g1! dfing Che lhué 1511 Sim [rang ngfin han. Tu}; nhién déi wiri ca’w doanh nghiép thi hi; khfing ni'ufirng 06 nhu cfiu thué téi $5.11 ngfin ham m can mi -nhu cfiu thué tfii Sim mi trung dfii ham. Tmng chmmg nay chflng tfii chi dé cap dén :51: boat dfmg -lhué 1&1 sém dili ham val thiri gian trén 5 nfim. Thué {iii ham 1i: mfit hinh llu'rc Iga chgn hi my $110 viéc .aau m vim Cain mi 35m déi han nhu hat dang San, nha may Va mic lanai my mini: thiét hi khan. Ngfly nay, of: rat nhiéu Chung loafi téi sfln khan: nhau dfl dquc {flu m“ dmfiri hinh thin: Iiii n'rq bang thué tfti 3&1: him Ea hing bat k? mét hinh third: tfli In; nim khan" ME; mp dang Ihufi tai San déu ca hai ch13: thé tham gia ms 131 be?” at mm? vi hé‘n CF10 fimé. Bén m .thLaE lfi ngufifl 51': dung 191' San vi: bén CI'IO thué I€1 ngufifi chfl sir hi‘m cfla ta‘n‘ sa‘n. Biéu quan mung I:Z1 'flfiu lién bén [Ii thufi phfli quyél dinh l'a minh can nhfing 103i tfii sém nan Va sau d6 thlm'ng 11mm; wiri .bén c110 thué dé cuéi cimg mi 11:11 than :3 my: man him hm: ding chu thué. Bfrng dm'ri gm: m: cua fin dl thuf: thi thué déi hall :3qu xam nhu 121 must mét thiét bi. being H161. khofln way duct: bio dam vfi 15ft sén dime dam ra 1am bio dam chinh 1:1 téi 315m Gum: aha thué. {3251c diéu khflfln aim hrgrp fining -.i:hfl Ihufi mi flit-“E so sanh véi nhfing diéu khoén rang bufic m min ngfm hing sé dLra r3 khi hi} chip thuén mfit khuim vajr at"! him fliim. Nhu‘ v35 thué tii sin déi ham duqc xem nhu l5. mitt Jiflfli Ilinh ta] my gifip the tin: duanh ngln'ép {IE dang tiép can ducts nguffin vén. Cf:- rét nhiéu thuén 1m trot-1g 103i hinh thué tfii sfin dili ham, thing ham nhu “vfri hinh thin: thué tfai San th‘l mint doanh nghiep m 1116:. duqu mi HT} dén min; lflfl%’* 1109.1: “thué mi San giflp ban lnfin vfin“. Tuy nhién, Iqi ich chinh yéu cfia loai hinh thué tlai 55m dfii 11am laj 115111 Er khnén tiét kiém {1'1 ‘Lllué‘. .Laai hinh thué tfii San elm phép chuyfm nhmgmg IIIIi ich vé thué ti: hfin cf: yéu cfiu thué 151i sa‘m nhung khfing hub‘ng hét 10:33.11 ht? Egri ich t1”; thué cfla ch11 sir him {in}? chuyén sang [mint (115i talc “him 11.5 [mt ht} _ 'P.E(.H1:-.-it va F..I.Fabuzzi,“TI1uéthié1 hj“(l-Inn1e-.~.'11ml.1]!.IMP-juncs-Iwin. WES}: 553 554 Philn I": Tfli In} m; ee the hufing {mere l.I"LE the new. Nee luét [hue the nhép deanh nghiép duvet hill be {hi leel hi their {lei hen tall sen ei’mg 5E gfin ner khfing een ten mi. "22.1 eAe Lean HiNH THUE‘ Tiu SAN ea: khaii niem m hen ' L 'l‘hue rel Sim lé met khe were, met hep filing filtee kflr-két gifl‘a hén ehe [hue vé bén di thee. Hep nfly duee Ihiél lap trEn ee 5:“: ben di thee ee quyén sf: dung [iii sin 1:21 ee nglfia we thank men ehi ' [hue lei sen dinh -kf,r elm bfin ehe thee ~ ngufirfi ehfl sf: hfiu elm [511 see. Héu hén elm lhué 1:21 mete 1y elm {hue {lee Ifip, tl1i efing 13; may 56: mm: tall San h} efie mm min xuét 5211.1 ee elm eee dill men'g nhu eeu thué, eEr nlur vfiy qué trlnh 1|qu tai sa‘n elién re #51 phfit huy tee dung efla me. I ' I-Iinh 22.1 'Se senh heal; dfing Hum 1m $131 di thué lei sen. Mua téi 31in Thué [:11 ruin Cling I}; A. mua IE‘Ll aim vi- 5:} dung Cling I}? A than": taai mu m efing ty lg” 55*“ “1'31”: Nguén lei Ire ee thé ll: ehe thee; C'fiug ty elm [hue ser llfie [Er my my he}r vfin 12M] 515' Mm mi sén (lee eéng ty sen xuét may Cée effing 1y 55m xufit Mme ll‘ulél Lil may mee lhiét bl {31'ng :5» the: “uni: 191i sen 111.5}- mee Ihiet I'Ijt If! nhfl sell xufil {'{lll'lg [y 3% mm: tz'LE 5:111 Hue tier: [ET nlm ez'm Refit Cling t3“ fl. |. Sir dungtfii sen 2. Sirhfiuteisen Bén ehe [IILIE' 1. Stir hfru téli sale 2. Khfing Slit dung lei sen Bén dl thee (C. ty A] l. Sircleng tfli sin 2. Klifihg sr'r hfi‘u lei 55in E'fiu phi elm my vi! eae eel :I-fing Ia'ii [rel the efing l}- efimg [3-11 {Tile nl'lfi the we}- V-i'I cite efi Lli'mg tai lrer elm efing 1y elm :hué Cae ehfl'lsn'r him {nhlmg efi dfing} NM (-‘hfl “If Cale elu‘t 515' him {nhflng e5 déng) Nhe elm way Mei re hn'n {hue tfii $3111 le qué trinh deem quyén sir dung, khai [hie efle Efnh Hang llfi'u Eeh etja tz‘li 5511f; nhung kheng eel quyen sir him rm. Viée 51': dung tfii Sim ed: the flat duet bang viée k3? két refit hep, citing thué. Vi ring nguerl sir dung efing min the ehen lyre phuerng eéeh mua tail min dc“: nee vie: lei elmn tlmé hey mua dEn dén efle nirri dung tail tre they the nhaunhu hinh 22. l. 5'} z.._.'2'i war: 'I‘L‘r hlnh 22.] m efi vi du ép deng elm ngémh eeng ughiép may vi tinh. Cfing I}; A la hén dl tlmé. gifi dinh Iii rm'jl bani-1 vién, mint efing 1y tu' van lufit Imae bit k3}? met eeeg t3: nee GEE! nhu efie stir clung may; vi tine. Bén ehe' thee ie met eeng tyelm thee flee lap v51 he 56. 1mm eee mm ht eén thlél dé elm thué 2' «31:3: 5111111111 :1: 111115 1111 1511 555 1511 1:511}; 131 555 111151 111111 IBM 1111151: 151111115. L551 1111111 111115 151 5511 n5},1 1111111: ggi 15 111115 151' .1115 i“ ' 1511. 111111: 1112-115 h11111 555g 11.1 1:111: 1|1u5 sir 111mg 1155511 151 1111 1151:- 5511: 111,11 11531 115 1155 111111 5111 111715 151' 111;: 1:111: 111111 1:511 11511 111115 55111 1:51: 151 5511 1:511 111151. 1 11111511 nhfing nh5 55n 111151 51111 IBM 1:51 1115 51155 111111: h1511 115111511 1111 11111: 111115 11hme 555 ph5n1 i 51.1 111 11'11h 1:55 51;: 1111111115 51111111115 1111511g 1h5 hi5n 111111 hu5ng 11531 115115 111 1111. L551 1111111 11155151 5511 _ 11 1111111: 5111 15 15115 1111' 511.5 11': 55115 1:11 5115. T111111; 111115111111r 115111 1153:, 1:555 1111 IBM 11511 11h5 5511 11551 . :11 111 Iinh 55 125511 1r511h 11111: 11511 111111 1:51: 1251131111 5115 111115 111531 vi 111111 1151: 151:1. -- E11115 111151 flfing 511111 111111 1111311 11111 111111, 1111111511 111 1111111 11 1115111511511 111 111111 11511 111 11111111 1111111 1111111 111151 111 1111511 11111111511111 111115 115111 than 1111511 111511 11511 1151111 11151.1 1111 111511 thin: 1h115 115311 1111151: 51:11 15 111115 h051 111;. 11511 1111 1111111 1111111 1111111 111151 1111111; 115111 111111 111 .111 11111511 511 11.111111 11151 1111111111 51115 1111111 11131111; 11511 1:5 nhfing 1151: 1115111 1111511 1111155 5511: '1 T1155 11111111 1151111 111115111; 11.11155g n115‘r1 111111911: 11115511. 1111511 115 1.15111 1111. D1511 115}! 1:5 nghia r51'1g 1:51: 1111111111 111111111 111511111111 11115 1111111 1111 11111115 1111 1111 111.1 1111 11111 11511 111 1111111 111111 1111 11111 1111 11511 51111 1hu5. 121155 55311 11531 15 1:151 111 1131 h511 111155 5511 5511;; 1:115 11151 11h11511 111115 111151 115113 thing 111115111g 115511 h1111 5511 1555 111511 15 11115 151 5511. D1: 11531 111511 the 111115 311151 115115 5115 11511 nhi’mg 1511 1i5p 1111: 151 ch11 111115 111151: 1:511 151 151 5511 11155 515 111 1:511 1111 5115 111:1. Thu5 111151 115111; 111111111115 :1511 1:511 1:511 1:111) 11155 1111111 115ch 11h15111 1:151:- 11:1I 1:155 115111 511 1.1511 115511 1511 1:115 151 5511 51111111115. T1131 11hi511. 111': 15 1151: 1115111 115511 115115 111151 1:115 1551' 1111111 111115 111151 11555 15 11115 n5ng 11.15 ch55 1:115 1:511 111i 111115 111mg 11151: h1'13,r 1135115 1151: 55115 111115 115 1:511 5111 15 51111511 15' 1:551 1151: 1111: 51:11: 555g. (2531511 1115 1111511 11511 1:111: [1115}: 1:511 111 1h115 1115 1111311511 11121]; ngang 11111111 115115 111115 1111511: 11111 1155111 115111 115mg 1151 111511 1115:. N511 111111: h1511 11113155 chqn 111 51151 1155 1111: 111111 1:1511g 1hi 1:511 111 111115 1111 11111111 1111111111 11111111 11111111 1111 111 111 11111 111115 111111 111111 111111 1111111. 1111 111 111111 1111111111 11111111 111 1111 111111 115115 111111 11111111 11111 111111 111511 1111111 11? 11111111 15 1111111 15 1.111 11111 111115 11111 111 g15 111 111111 11511 111 1h115 1115]: 1111111 111 515 1:51: 111111511 11151111 111511 11511 111115 115115 111mg 151 lheo 1:51: 111511 111111511 11155151 55n. T51 1:5 111111115 1151: 1:115:11 11'511 151: 11511 111mg 1:115 112151 1111111 111115 1112151 115115. T1151 11111511, 1:51: 11115 115 111511 5111 1111115 1111151 ngfr 115:,1 1115115 111111115 1:51:11 111111: 111151: 511511 115 55 dung 11151 111mg 115‘ 111511 11511 min: 115111111 51511 11511. T5115 511111 555g hay 5111111? N511 5511 1:51 5111: 1:511 1:511 11151511151: :11: 11511 11111111151 1115 1:151 11511, nhu Lima 1:115ng 11511, 1111115 1151 113531 1151.1 1151 1115.11 1111 51151: 511511 11511 111151 111115 115 1.11111: 11115115 1115 111115. Nhung 11511 1.1511 1:5n 11151 151 5511 555g 5 115111 thi 1:55 1:151 11115 55115 111151 11155 115. Q5351 dink m115 115:1 111115 11151 151 5511 111511 11155 1111111111 1151131511 151: 5511: “N511 111111 5111511111 11g51'511 51111 1111' 31:15 1:111: 1:51: 51:51 151351; 151 551-1 111115 11195115 131111 111111111, 1111111111111 nghiép 11511 1111111 1111' 31111 1111111 11‘: 111115 11111111 citing 11111151 rmdwg 1111511 1:111 51 1111p ' p.111 1111111 3111? 1111111111 115' 11117111 115 1151‘ 1151' 51:51 155113; 111111131 11111111151 11111111 1; 1111” r I 111 1111111 51m 1:111" 11111.1 111' 1111115 HE 131; I143 - 115111 1511 11511115 1135151: 1:11 155 1111115 111151: 5-511 151 11511115" H531 1151 1:51:11 111155, 1111111111 ngh15p 11111 11511 1111111 11111 11111 1111151 113111511 115 1115 1111115 1111 111111111 111111111111 11111 15 111 111115 11111 11g11111 11111111. 3 131111111 111 11111. 11111 111 11151 111111 11151 111111 1511 11111111 111111l 1111111115111; 111 11511111 1111 111115511 11111 555 Phfin T": 't'iii my mgr Néu dnanh nghiép 1:45: RE beach sir dung tfii sén mung n‘nfit khoéng thiri gian dili horn nfia, thi chi sf: him téi aim twang dumlg hang nfim thfing thu'fmg nhfi 11cm chi phi thué heat déng cfla {iii Sim. Béil' Ci'lfl thué 5E hang chi phi thué lén mért 1:3? 1:3 dé hi1 diip chi phi thucmg hran vii chi phi hiinh chili cm: thué hnat dfingi hi1 dip doanh [[111 hi mit di khi mi sin phiii mam chh van 111.: hngrp dang thué thin: v.v... Nhflng chi phi mi}; dnanh nghiép 5E trz'mh duqc khi quvét dinh mua 151i San. Cit hai tru-img 11111;: mi: thué heat citing, ti} ra cf) hiéu qua horn {151 viii chug 1}; ch nhu cfiu {hué lmni thiri gian deli. Tmfimg hgrp thL'I nhsit, cfing tv cho thué vniri linh chuyén man hufi aim minh mi kh [tang mua v21 quark I}? thi 5:111 viii chi phi thép hfl'fl can cfing 119' iii lhué. Vi du mfit chug ty éhuvén c lhué M: [iii mi thé mua hang :1th ma ifii mfri mfii niim. Biéu may flit ht: vain mat vi thé thujfin Iai i giao dich véi can cfing t}; sin xuiit XE tfli. Han nfra. nhimg effing [v chuvén chn thué ci’mg mi {hie {Iii I himh vé cung cap céic dich vu viin hfinh tfli sari hiéu qua 11cm ve’i hnji hiét cfich tan dung Iéri da giét (Him [ad c1313 [:11 San 11110: mi 11510 khi nhrmg tfii sh. nay a5 khin hat) hét va phiti hén thanh 15;: sharia: Iii Sa'II vi chi phéi génh ililfi’flg chi phi phét sinh ré 11cm [a mum chflng. Tiufimg hcrp thl’: hai: Thu hoat fining thu'fmg cung cap cho bén di thué quvén lga chum rat hfru ich. Vi d1}. chug tv Gi‘ifl thué dug ra cz'v: til}! chitin sau: ' - Thué heat dang [rang mm nfim thi chi phi 1:]qu hhng nfim 1% 26.00%. - Thué heat (hing tiring sa’m nfim thi chi phi thufi hang nfim IE: 28.00% fo‘i quyén chgn {Silt} phéii}. fin di thué cf! mé liflv ngang hqp dfing Li'qu tai hi: k5; mint thh'i dié‘m min 11: mim tth nhit in} an? Biiiu khnéii thi'r hai cc": sir: hip £1511 hit him did viii bén di thué. Gié dinh ham ciin lhué ice Limo tmng'i mijrt nfim va sau dh'muén tiép we mp {115ng thué thém mm mm nfi'a. ‘v‘é vac. thhi diém mm nfim m: néu tién thué tang 50 viii trm‘m d6 d0 nhfmg bién dfing trén thi twang thi cfing tv thué vfin cit tiép tut: lhué mi chi phi tliué then hm: dang cii. Ngirqrc .lai néu ah: Ehué trén mi tru'hng giém ml: chug I}; thué mi thé hfly hqp HE“ng vé tién heinh tlmflng luqng lai mint harp dfing Inéri cc”: giai thué thip'; hm. Lila may nha cung cap dich v11 chn thué c6 thé la Gang iv cho thué cfi hog-a la can cfing ty chuf . lhué canh tranh khéc Irvin thi Inning. Di nhién [a djéu khoén my chin thft hai Ia mfit aé mi: iii nhung hén di th'ué phfii chin him thém chi phi vi mi: mang lai chm 96mg 1:»; thué ninfit khtil hang chi: citing 1;]; halo v43 minh khi ahi phi thué {rang- mgng lai hié’n (flag. 3:; khéc nhau v.2": chi phi girm aiéu khoaii my chm 1 v5 2 chinh Ia phin in: hip hiém hang niim. Nhlmg vi: phia chug iv di thué hr; 343 héi [hug viii khoén chi phi nil}r néu :5: min: chfi'p nhfin :1qu vi ht;- khfing ch (1151 nhi'mg hinh nghiém (134:, hiét tmng thi UE'Ulii'l'lg thui: thi min-Vi ngmyc igi nhfmg cE-ng 13* Chi: thué di‘ nhién iii hi9 CL“: rat nhiéu kinh nghiém trong vein :Ié may vi 5513 hi ' Jugimh kinh dnanh aim hq. v2} ht} ch 111% chip nhéin hén lai nhi‘mg khoan ban hiém cho kha'uzh hing- nhu' Li min hinh thirc clung cfip dich vii khm than tau ’Lhérn lqi nhufin. Céuc logi ma’y vi tinh thufing fill-ac chu thué: trong ngfin ham vh v5: car him 1a cci thé chm phép hén iii thué hfiv nganghg-p dang. Bai vc’ri 103i mi Sim may thi khc’: {:6 mi :31; £051] :3qu la mi 55. trfi nan Ifii3 thhi vim thhi diém Him. Béri vi nhi‘mg tié‘n hr:- mau chafing Hung ngfihh offing right: may tiuh Iii khfing 3' Cfing tv elm thufi cfing cui ihé due: :11 mat diéu khmin ch11 thuE twang mflll 115m viii gifi 23mm nhlmg, chm phép hEn :Ii lhué mill - quvén FJJW HEP lvv lhufi Ran 45: vd'i ell-rig fruit diéu kién 1hu+': khu‘ing may mil c110- décn 5 nam sau. ‘v'a diEu khmin nay cfing [mug tir nhu dit‘iu kiln-fin I:in chqn thir 2. Khfiug L'rb g3 khéc nhnu di'ii viii bran d] Ihué gifta quvén chm m1;- hup filing {pm upiion}1.-équ:.-én - chun IiEp Eur: hcrp thing {can martian]. Chum; 22.- Thué mi gain 55'? 1f phi mé tién dean duqc. Hinh mm; thué tfii San viii diéu khoén tho phép hen di Ihué cf} dam: qufin chm . [Elfin I SE cho phép giflm thiéu rfli m I51 thfiri cfla his" sin tr’mfirc khi m3 hét han sir dung chm ca bén {rim thufi :hl'nh En bén di rhué. Than}; thufing, 1min chm tlmE la nhé San xufit may vi tinh hofic la mitt {:E‘mg 1y chm thué H151}; vi mm chuyén nghiep v51 do dé- m biét rat :5 rm m min (:51: mi San mi m min; mi nén lfii thfii hern Ia nhfing cfing 13; Sf: dung min. Chink diéu mi}; (112' fiat ra cho bén fili thué phai Era tho hén cho thué nigh k‘hofin phi {EE- déi 1'33; quyén chug-n ti: bi}. Ban phéi nhrjr kiém tra lai kién flair: vé quyén £11911 rir chumg 23 vi 24 trufirc khi did but k3? (heat: tir chili) msfzut hgp déng Lhué [mat tilting“ ThuE tfii chinh Hfiu hé‘t can tfij San [mug thui“: 1911 chinh 1a cfic tz'ai sfin mtiri. BEn d1 thué xiii: dinh 10:11 Iii sin cfin dflng vi k}? 113;: dé‘mg véri bén ch13 thué. Bén cho thué 5E mua nhfing tfii swim my trgtc tiép fir cz’u: nhfi sfln xufil via Sau din chuyén cho bén d1 thué 31': dung. Lflaj hinh thué tfii chinh may dug“: ggi la thué my: iiép {dirmt 13am). Thufi lfli chinh c6 nriji dung rigqu Iai Imam man vdri thué heat dang v51 116 mi nhfmg {lac diém quan trgng sau: : Tmhg thuc": {iii chinh thi hén clm thué 5E khfing cung cép dich v1; has tri vfi can: dich 1w kha’u: kém then. - Tmng thué mi chinh, thi bén cho thué 5e nhan d11ng ca’c khuan thanh man uén thué dinh k5; day (if: gén nhu bang gifi trj dau m ban clan cfla mi Sén. a Bén di thué thfing thufimg cf} quyén u'u tién tiép [11c thué lai 1511 $5111 khi hqp dang hél han. - _ Trong hfiu hét mic Iruflmg hqp thué til chinh, khfing c110 phép bén di thué I111}; ngang hop df‘mg. Nc'ni each khfic bén di thué phfli cf: tra’ch nhiém thanh toa’n {at ca’ can khue’m tién thué than) djnh k5: vé phai chap nhfm {161' max wiri mi [0 khfing thus hién ducrc cfic ngh'fa 1.1: mi chinh My hay n'Ii. m phé San. T1": nhf‘mg fiat: tiiém trén ma ch11 yéu 1a m: flax: diém thfr hai, phm'mg'thfrc téti trcr hing thué tfii chinh 43:5 Ihé dugrc laga chgn thay thé the can: phat-11g thl’rc déu lu mua tfii ruin. if} thé‘ tén gqi {hue mua 1911' chinh 13 mfit tén gqi nhay 051m. Cf: hai Inai hinh thué tfli chinh (If: [it 1031i hinh bdrm wi mm? far via Iogi hinh h‘mé rm my: a; (my: my ' Bin wi flmé 19f - Safe and tease — back Loaf hlnh nay x513; ra trong Imfimg hqp rmjt (10311]! nghi‘ép ban tai £511 £1151 minh the min effing 1;}: 141a: vi ngaj,r 3311 51:3 k}? 119}: dang thué Iai chinh tfii sin 11513;. Tharc‘mg him We Ihué Iai 3p dung {Tong i‘fnh We 1:51 dfing San. Trnng load hinh thué tfli sén r1513; :6 hai - 55:: diém quan trgng: - Eén d1 thué SE nhfin duqc mm khoén tién mat can thiét m via-c, ba’n mi San. - Eén di thqu 3e (:15 ngma v11 lhanh tmin tién thué dink kjr trnng suét thiri gian thué dé (1211111 @161 lgj quyén tiép tun: dug: sir dung tili Sim (JG. 3 '1 Mu. Cunnch Vii Schullhc'tm +121 tinh main gié Iri can quyfin chm: :L'Ia cfic IhuE hmjt dang dunfii nl'u'éu gié dinh u-EE rui m cL'Ia c111: u'ti sém min: khan hammv, xcm Mt. Council m Schanhcim “Djnh gt; (:3: mm wing thué mi 55111“. Tap chi kinh re? 15: chinh 55 I2 {ihfing :13 1mm I933] Irang 2312M 5 Hai Iaai 111th Mm ya rhué iai wa thuc‘: 151' aim cufi dim b511,: cfing a]: dung elm Ihué hoat flfing. Nhung Ifiu hét cm: plain can. lai :mng ' chum]; 11:13:. khj um rlfin [hué chflng tfii ch11 yéu he'trn jrdén thué tai chinh. 553 Phfin 1": Tfii tn) mgr Mfit vi :11; mi [0211 hinh thué tfii San nfiy: cfing 1:; X cc”: nhu cfiu gia ting tién mat v'a cfing ty'n’ thé be'm nh'a may cfia ho chi} rnfit Gang 1y cho thué 1m sau din: k3? mfit hqp démg thué Iai tmng chinh nhfi may may. 1-103: 133% mi chinh.thfinh phi: Uakland, bang Califnrnia d3 51‘: dung srfi ti dug-3 Hr vice ban mi [11151 hfii dang aha thénh phi] cfmg wfri 23 £05 nhé khan dé mi 111;! [SID ma; ch13 quf hu-u bfing Vé-Sau Elf:- hg dfi k3} burp fifing {hué Iai nhfmg ma nhé nay dé ctr thé dum'ti sf: dung chflng. Tkué uh? min cri min bit} a Leveraged Leases Loai hinh thué tfii 55m may dug: lhiét lap dun mat: hng {fling gifi'a ba bén: bén di thuéa bén Chfll Ihué va nhfi the may: a Nhu tmng can: [013i hinh thué tfii Sim khf—m, béfl di thué SE dug”: guy-En sfi‘ dung tfii sin ngh’fa w thunh mfin min thué than dinh kjr. ' .- Cling nhu trong mic loai hinh thué tfii 55111 kha'w. bén chn thué 3E mua 1211 San 'v'fi chuyén" béu {iii thurE, thu mic khoz'm Lhanh [can tién thué. Tu},P nhién twang luai hinh thué 1£1i sfin _ .‘1 Gang by the thué chi 131:": m ti: 411} 6311 50 "/13 chi phi flu tu mum 55m t‘ai min. | - Céc nhé chm way 5E flung sip khoan 1:51 In: can lai w‘l nhg’in khnan thanh [min lién 1511933: cfing [3' thing ra ch:- thué. Nhu Va}? hqp dfing thué SE 1151 loai hinh {hué Lifi sin ba bén [phélg _ _ phai aaa hinh 22.1; néa 11hu phan lam khaan tai trai duaa aung aaip aai aaa aha aha my. C81: nhil ch13 my trong loai hinh thué tfli 55m nil}; s13 dang 1034i hinh tin dung 55L: tmng iii cal; aha my mfg” {my gal-5 vfi bén ch43 Ihué SE SE: dung hqp dfing thué :1er 1:31 mfil diam ban chm . my. Biéu nay c6} ngifi’a [é éfing [y chm} thué SE khfing génh chin ngh’ia vi; trfi 1m elm cat: nhi' _ cip tin dung mung tmtmg hm) bén di thué khfing cam khé. nfing chi mi. Tu}; nhién can nhfi chu Va 1 a; baa aa minh hang hai aaah: ' - {his nhfi chm way SE 1a ngufiri CE) quyén u'u lién ném giil' {iii Sim cho dén khi can: can 1:11;: tufin hét mgr gfic wit iii may. ' m. h ' - Tmng truémg htp'p cf: k112i Hang rfli r0 [a bén di thué khfing duh kha using thanh main tlén' "I ma ma trong dd: mint phi’in SE {1qu Erin cho thué trich ra tra elm bén cho my, thi h‘m nay tién _ mi ss‘m SE du'qc mi tun: tiép tho bén chi) vay ma khfing ciu thfing qua flung gian bén Chfl '3‘; . I. “é U: [3611}; 1y chm thué chi déng gép mfit phfin vim 13mg chi phi mua Sim tfli 513m nhung Iai flhfin If khoén tiéa thunh turf-111 vi: 13a aa nhfi‘ng Iai ich ti: thué. Nhfing khaaa thaah 1min min lhufi may a \ cfmg ty 511:) thué sf: ciqu {1?} chi tré. ce’tc khm‘an mg: g5: cfing 131 way she: bén chm my [fr khoé .: mién truy gaa Lai {eh m phia m thua aa 151 khaan ahi phi thua map nth khi aaa cfing a» aha 95’ 11w tiét kiém {iqu mét khofln thué thu nhfip vii khi ma can cfing ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}