công v�n s� 87

công v�n s� 87 - UBND TNH VNH PHC S GIO DC V O...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UBND T NH VĨNH PHÚC S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ S : 87 V/v: H i ngh tri n khai công tác tài chính năm 2010. Vĩnh yên, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Kính g i: Các đ n v tr c thu c ơ ị ự Th c hi n Quy t đ nh s 01/ 2010/QĐ- UBND ngày 15 /01/2010 c a ế UBND t nh Vĩnh phúc v giao ch tiêu d toán Thu- Chi ngân sách Nhà n c năm ướ 2010 và Quy t đ nh s 03/ 2010/QĐ- UBND ngày 18 /01/2010 c a UBND t nh ế Vĩnh phúc v vi c ban hành quy đ nh v qu n lý và đi u hành D toán NSNN t nh Vĩnh Phúc năm 2010, S GD&ĐT t ch c h i ngh
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/03/2010 for the course HRM 34 taught by Professor Ching during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Ask a homework question - tutors are online