(Psiho) - Jung, Carl G. - Despre Cunoasterea Lui Dumnezeu

(Psiho) - Jung, Carl G. - Despre Cunoasterea Lui Dumnezeu -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Despre cunoaşterea lui Dumnezeu -cuvânt către cei ce caută adevărul- “Conform concepţiei sale, Hristos se subordonează fiinţelor divine superioare în aşteptarea harului lor. Cei din răsărit (din Orientul îndepărtat n.n), ştiu că mântuirea se întemeiază pe lucrarea pe care fiecare o face asupra sieşi. .. Imitarea lui Hristos va avea pe termen lung dezavantajul că noi venerăm un om ca model divin care întrupează gândirea cea mai înaltă şi uităm datorită imitaţiei să împlinim gândirea noastră în cel mai înalt grad” [8; 142]. Carl Gustav Jung Dacă cineva mi-ar da o palmă, nu ştiu dacă aş fi în stare să întorc obrazul celălalt. Dacă cineva m-ar bleste- ma, nu ştiu dacă aş fi în stare să îl binecuvântez. Dacă cineva mi-ar spune că drumul pe care este merg este gre- şit, şi dacă mi-ar aduce argumente pentru aceasta, cred că aş avea puterea să îmi recunosc greşelile, chiar dacă acest lucru m-ar durea mai tare decât o palmă şi chiar dacă m-ar umili mai mult decât o jignire. Suntem oameni, suntem plini de iubire de sine, chiar dacă ne dăm sau nu ne dăm seama. Totuşi, nici unul dintre noi nu cred că ar alege în deplină cunoştinţă de cauză nici iadul, nici minciuna, şi nici întunericul veşnic. Tocmai de aceea scriu acest cuvânt despre care mărturisesc că mi-aş fi dorit să îl primesc eu însumi cu vreo zece ani în urmă. Am încredere în tine aproape în acelaşi fel în care aş fi avut în mine atunci. Nu am încre- dere în priceperea mea de a vorbi despre Dumnezeu, dar 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
nădăjduiesc că cel puţin sinceritatea mea te va pune pe gânduri. Despre mine îţi scriu doar că am făcut yoga cu cel mai controversat guru din România, şi că eram atât de convins că urmând învăţăturile sale mă aflu pe calea ade- vărului încât aş fi făcut şi cel mai absurd lucru pe care mi l-ar fi cerut. Dacă mi-ar fi spus să mă arunc sub un tram- vai, aş fi făcut-o, fiind convins că prin aceasta voi progresa spiritual. Când cineva mi-a spus să mă rog la Dumnezeu, am răspuns plin de aroganţă că rugăciunea e calea celor slabi, calea cerşetorilor, şi că eu vreau să devin dumnezeu. 1 Nu îmi imaginam că aş putea deveni un cre- dincios obişnuit, sau că aş putea renunţa la “adevărurile transcedentale” care îmi hrăneau setea de cunoaştere. Sunt foarte conştient că aş fi putut citi multe cuvinte asemă- nătoare cu cel pe care ţi-l voi scrie ţie, şi că nu le-aş fi dat prea multă atenţie. Cred că citirea lor m-ar fi incitat să dispreţuiesc şi mai mult învăţăturile Bisericii, şi să depun şi mai mult efort pentru a ieşi din ciclul reîncarnărilor. De ce scriu? Pentru că, oricât de sigur ai fi că ideile
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/12/2010 for the course PSYC 111 taught by Professor Morr during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 158

(Psiho) - Jung, Carl G. - Despre Cunoasterea Lui Dumnezeu -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online