{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

_Chartier Jean-pierre. Introducere in psihanaliza lui S.Freud

_Chartier Jean-pierre. Introducere in psihanaliza lui S.Freud

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Coordonatorul colecţiei: dr. LEONARD GAVRILIU Redactor de carte: MĂRIA STANCIU Concepţia grafică a copertei colecţiei: VENI AMIN & VENI AMIN Tehnoredactare computerizată: MARIANA MÂRZEA MICA BIBLIOTECĂ DE PSIHOLOGIE JEAN-PIERRE CHARTIER INTRODUCERE ÎN PSIHANALIZA LUI SIGMUND FREUD Traducere şi note de MICHAELA BRÂNDUŞA MALCINSCHI Prefaţă şi note de dr. LEONARD GAVRILIU ISBN 973-98377-3-5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Traducerea s-a făcut după Jean-Pierre Chartier, Introduction ă la pensee freudienne Les concepts fondamentaux de la psychanalyse £ditions Payot & Rivages, Paris, 1993 Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate Editurii IRI CUPRINS Prefaţă de dr. LEONARD GAVRILIU .............................................................. 9 INTRODUCERE .............................................................................................. 11 Cele patru perioade ale evoluţiei gândirii freudiene ......................... 12 Munca psihanalistului: o primă ilustrare clinică ............................... 15 Cele trei tipuri de discurs auzite în şedinţa de psihanaliză ................... 16 Capitolul I GESTAŢ1A PSIHANALIZEI (1856-1X94) ................................... 19 1.Copilăria şi tinereţea lui Sigmund Freud: un secret de familie .......... 19 2.Anii de ucenicie: laboratorul, Charcot şi istericii .............................. 21 3.Cocaina: o glorie ratată? .................................................................. 22 4.Amintirea-ecran ............................................................................. 23 5.începuturile practicii medicale ...................................................... 28 6.Joseph Brauer, hipnoza şi Anna 0 ...................................................... 29 7.Emmy von N. sau inventarea metodei psihanalitice .......................... 30 8.Teoria seducţiei .............................................................................. 31 9. Studii asupra isteriei: metoda cathartică ...................................... 36 10. Abreacţia ...................................................................................... 38 Capitolul II NAŞTEREA PSIHANALIZEI (1895-1900) ................................ 40 1.Asociaţiile libere ............................................................................... 40 2.Regula fundamentală ...................................................................... 42 3.Rezistenţa ........................................................................................ 46 4.Modalităţi de manifestare a rezistenţei ............................................. 47 5.Travaliul psihanalitic (Durcharbeitung) ........................................... 51 6.Psihanaliză şi vindecare ................................................................... 52 7.Vindecarea miraculoasă în psihanaliză .............................................. 53 8.Cura pe divan ................................................................................... 55 5
Background image of page 2
9. Cadrul psihanalizei ......................................................................... 57 10.Interpretarea .................................................................................... 61 11.Câmpul interpretării ........................................................................ 62 12.Momentul potrivit pentru interpretare ............................................. 63 * 13. Interpretarea zisă „sălbatică" ......................................................... 65 14.Construcţia: o reconstrucţie problematică? ................................... 67 15.Funcţiile construcţiei ..................................................................... 69 16.Interpretarea vicariantă ..................................................................... 70 Capitolul III TINEREŢEA PSIHANALIZEI (1X96-1905) ................................. 75 1.Wilhelm Fliess şi autoanaliza ........................................................ 75 2.Moartea tatălui lui Freud şi complexul lui Oedip .......................... 77 3.Interpretarea viselor ....................................................................... 78 4.Tipuri de vise ................................................................................ 79 5.Mecanismele onirice ......................................................................... 83 6.Sfârşitul autoanalizei: Freud profesor ........................................... 90 7.Uitări şi lapsusuri ............................................................................ 93 8.Acte ratate ..................................................................................... 94 9.Mecanismele uitării, lapsusului şi actelor ratate ............................ 95 Capitolul IV VÂRSTA ADULTĂ A PSIHANALIZEI (1905-1916) ............. 97 1.Teoria libidoului ............................................................................... 97 2.Suportul impulsiilor ....................................................................... 99 3 Dora sau descoperirea transferului ............................................... 99 4.Transferul în prezent ......................................................................... 101 5.Nevroza de transfer ......................................................................... 103 6.începuturile mişcării psihanalitice .................................................... 104 7.Despărţirea lui Adler de Freud ...................................................... 105 8.Disidenţa lui Jung ............................................................................. 107 9.Răspândirea psihanalizei în Franţa: Societatea psihanalitică din Paris (1926) ........................................................................... 109 10.Societatea franceză de psihanaliză (1953) ....................................... 110 11.Asociaţia psihanalitică din Franţa şi Şcoala freudiană din Paris (1953) ........................................................................... 111 12.Crearea Grupului al patrulea ........................................................... 113 13.Şcoala cauzei freudiene ................................................................ 113 14.Mişcarea psihanalitică: o concluzie provizorie ............................. 114 Capitolul V MATURITATEA PSIHANALIZEI (1915-1939) ........................ 116 1.Doliile şi geneza impulsiei morţii ................................................... 117 2.Cancerul, recidivele acestuia şi moartea lui Freud .............................. 118 3. Topicile şi metapsihologia .............................................................. 120 4. Inconştientul ..................................................................................... 120 6 5. Prima
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 86

_Chartier Jean-pierre. Introducere in psihanaliza lui S.Freud

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online