{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

_Jung. Psihanaliza fenomenelor religioase

_Jung. Psihanaliza fenomenelor religioase - C.G.Jung...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C.G.Jung Psihanaliza fenomenelor religioase (Ediţie critică) Selecţie de texte, introducere şi note de JEAN CHIRIAC AROPA Bucureşti, 1998
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Coperta de Ginno Dumitrescu © AROPA, 1998, pentru introducere şi note ISBN 973-98126-3-5 INTRODUCERE
Background image of page 2
"Psihanaliza fenomenelor'religioase" este un titlu care ne- mulţumeşte din mai multe motive. Mai întîi, pentru că nu expli- că, din capul locului, despre ce fenomene religioase este vorba. Apoi. pentru că nu explică ce se are în vedere prin cuvîntul "re- ligie". Şi, în final, pentru că nu lămureşte ce semnificaţie acordă cuvîntului "religie " însuşi autorul materialelor cuprinse în această carte, C.G Jung. Să începem cu sfirşitul. Pentru Jung, religia este cu totul alt- ceva decît pentru omul obişnuit. Pentru că Jung, psiholog al profunzimilor (care refuză pe nedrept termenul de psihanalist, dar o face din considerente personale), creatorul conceptului de inconştient colectiv sau arhetipal în psihologie, asimilează practica religioasă cu atitudinea individului care se apleacă, în chip comprehensiv, asupra inconştientului: fie că e vorba de cel personal (adică de inconştientul freudian) sau de cel arhetipal, care îi urmează logic primului. Pentru Jung, deci, religia este o activitate specifică a individului şi/sau a colectivităţii îndreptate în direcţia cultivării numinosului, sau a conţinuturilor numinoa se ale inconştientului. Această definiţie i-a adus lui Jung critica acerbă a mediilor ecleziastice, pentru că, se afirma, ea nu aţin-
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ge decît zona minoră (expresia "numaipsihologie" a făcut epo- că), cea a psihicului. Desigur că, aşa cum am sugerat deja, pentru publicul larg, pentru mediile intelectuale, pentru oamenii Bisericii, religia este cu totul şi cu totul altceva. Am ţinut să precizez poziţia lui Jung în acest sens, pentru a evita din capul locului o serie de neînţelegeri dureroase. Este evident pentru noi, azi, şi nu tre- buie să negăm rolul psihanalizei la desconspirarea acestui proces, că religia, aşa cum am cunoscut-o noi din practica creştină de zi-cu-zi, s-a limitat la a umple un vid psihologic creat de sentimentul neputinţei umane în faţa destinului. Tot ceea ce ştim noi despre religie se rezumă la cîteva obiceiuri al căror sens ne scapă, la ritualuri la fel de obscure, la formule de rugăciune care trebuie să ne asigure sănătate, bunăstare, şi tot ceea ce ţine de speranţele vieţii noastre cotidiene. Religia noas- tră, ca practică şi credinţe, nu are nimic în comun cu concepţia lui Jung în acest domeniu; de aceea, toate însemnările lui privitoare la imageria creştinimului, la doctrina privatio boni, ne vor părea străine, poate neavenite, dar oricum nefamiliare. Dar chiar şi religia asumată de mediile ecleziastice nu ne este mai apropiată. O distanţă imensă s-a căscat între viziunea re- ligioasă a Sfinţilor Părinţi, şi practica omului obişnuit. în acest sens, ceea ce pune Jung pe seama religiei, ne a apare şi mai străin. Pentru că se referă, cu o metodă străină nouă, cu un vo-
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}