{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Allen Carr-In sfarsit nefumator - Allen Carr n sfrit...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Allen Carr În sfârşit nefumãtor 1 Allen Carr În sfârşit, nefumător Metoda uşoară a lui Allen Carr EdiŃia a treia Traducere din engleză Oana Vlad HUMANITAS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Allen Carr În sfârşit nefumãtor 2 Allen Carr , de profesie contabil, fumător de până la 100 de Ńigări pe zi, a încercat zadarnic, de nenumărate ori, să se lase de fumat, până când, în 1983, a descoperit METODA UŞOARĂ (EASY WAY) care îi poartă astăzi numele. A înfiinŃat o reŃea internaŃională de clinici « Allen Carr » pentru vindecarea fumătorilor de adicŃie, a extins METODA UŞOARĂ la alte situaŃii (dependenŃa de alcool, controlul greutăŃii, etc), a publicat cărŃi – traduse ulterior în peste 20 limbi – însoŃite adesea de versiuni video, audio sau CD- ROM. Printre bestsellurile sale se numără cartea de faŃă (Allen Carr’s Easy Way to Stop Smoking, vândută numai până în 1992 în peste 2 milioane de exemplare, potrivit menŃiunii de pe coperta ediŃiei a treia), The Only Way to Stop Smoking Permanently, Allen Carr’s Easyweigh to Lose Weight, How to Stop Your Child Smoking, The Easy Way to Enjoy Flying. Clinicile « Allen Carr » sunt frecventate de sute de mii de persoane şi au o rată de succes de peste 90%, evaluată prin procentajul (de sub 10%) al fumătorilor cărora, dat fiind că nu reuşesc totuşi să se lase cu METODA UŞOARĂ, li se returnează suma plătită.
Background image of page 2
Allen Carr În sfârşit nefumãtor 3 Coordonatorul seriei OANA BÂRNA Coperta şi concepŃia grafică a seriei DINU DUMBRĂVICIAN Coperta voumului LUCIAN CIUREA Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României CARR, ALLEN În sfârşit, nefumător: metoda uşoară a lui Allen Carr/Allen Carr, trad.: Oana Vlad – Bucuresti; Humanitas, 2004 ISBN 973-50-0643-X Allen Carr’s Easy Way to Stop Smoking First published privately, under the title The Way to Stop Smoking, by Allen Carr 1985. Published in Penguin Books 1987, Second edition 1991. Third edition 1999. @ Allen Carr, 1985, 1991, 1999. @ HUMANITAS, 2004, pentru prezenta versiune românească EDITURA HUMANITAS PiaŃa Presei Libere 1, 013701, Bucureşti, România Tel. 021/222 85 46, fax 021/224 36 32 www.humanitas.ro Comenzi CARTE PRIN POŞTĂ, tel: 021/311 23 30, fax: 021/313 50 35, www.librariilehumanitas.ro ISBN 973-50-0643-X
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Allen Carr În sfârşit nefumãtor 4 Fumătorilor pe care n-am reuşit să-i vindec: sper că această carte îi va elibera. Lui Sid Sutton. Şi mai ales lui Joyce.
Background image of page 4
Allen Carr În sfârşit nefumãtor 5 PREFAłĂ În sfârşit, cura miraculoasă pe care o aşteptau toŃi fumătorii: instantanee eficienŃă chiar şi pentru marii fumători fără simptome grave de abstinenŃă nu necesită voinŃă nu este un tratament de şoc nu necesită adjuvante sau gadgeturi nici măcar nu te îngraşi permanenŃă Dacă eşti fumător, singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să citeşti cartea.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}