Arthur C Clarke-Odiseea spatiala 2061

Arthur C Clarke-Odiseea spatiala 2061 - 2061: A treia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2061: A treia odisee spaţială Arthur C. Clarke I MUNTELE VRĂJIT 1. Anii îngheţaţi ― Pentru un bărbat de şaptezeci de ani, eşti într-o formă fizică remarcabilă, observă doctorul Glazunov, luându-şi ochii de pe radiografia computerizată. Nu ţi-aş da mai mult de şaizeci şi cinci de ani. ― Mă bucur să aud aşa ceva, Oleg. Mai ales pentru că am o sută trei ani ― iar tu ştii lucrul ăsta. ― Iarăşi începi! S-ar zice că n-ai citit niciodată cartea profesorului Rudenko. ― Draga de Katerina! Plănuisem să ne întâlnim cu ocazia aniversării vârstei ei de o sută de ani. Mi-a părut teribil de rău că n-a mai apucat ― uite-aşa se întâmplă dacă-ţi petreci prea mult timp pe Pământ. ― Culmea ironiei, din moment ce ea a inventat lozinca: "Gravitatea produce bătrâneţea." Docto rul Heywood Floyd contempla gânditor panorama în continuă transformare a minunatei planete, aflată la o distanţă de numai şase mii de kilometri şi pe suprafaţa căreia nu va mai putea să se plimbe niciodată. Ba ironia mergea încă şi mai departe: datorită celui mai stupid accident pe care-i avusese vreodată, se bucura de o sănătate excelentă, în timp ce practic toţi vechii lui prieteni muriseră. Se întorsese doar de o săptămână pe Pământ când, în ciuda avertismentelor şi a încrederii sale oarbe că aşa ceva nu i s-ar putea întâmpla lui, căzuse de la acel balcon de la etajul doi. (Da, sărbătorea: dar meritase acest lucru ― era un erou al lumii noi la care se întorsese Leonov. ) Fracturile multiple duseseră la complicaţii, care puteau fi cel mai bine tratate la Spitalul Spaţial Pasteur. Astea se întâmplaseră în anul 2015. Iar acum ― nu-i venea să creadă, dar pe perete se afla un calendar ― erau în anul 2061. Pentru Heywood Floyd, ceasul biologic nu fusese doar încetinit de gravitaţia din spital cu o valoare de o şesime din cea a Pământului; de două ori în viaţă sensul lui fusese pur şi simplu inversat. Acum exista convingerea ― deşi anumiţi specialişti nu erau de acord ― că hibernarea avea şi alte efecte decât simpla oprire a procesului de îmbătrânire; încuraja reîntinerirea. Practic, Floyd devenise mai tânăr în timpul călătoriei spre Jupiter, dus-întors. ― Deci tu eşti de părere c-aş fi în siguranţă dac-aş pleca? ― Nimic în univers nu se află în siguranţă, Heywood. Tot ce pot să spun e că nu există contra-argumente fiziologice. În definitiv, mediul în care vei trăi la bordul navei Universe este identic cu cel de-aici. S-ar putea să nu aibă aceeaşi clasă de expertiză medicală ― ăă ― superlativă, de care se bucură pacienţii la Pasteur, dar doctorul Mahindran e un om bun. Dacă se iveşte vreo problemă căreia nu-i va putea face faţă, te va pune din nou la hibernare şi te va trimite înapoi, la noi, ramburs. Era verdictul la care sperase Floyd, si cu toate acestea plăcerea sa era umbrită de
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course LITERATURE 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 81

Arthur C Clarke-Odiseea spatiala 2061 - 2061: A treia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online