{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Arthur C Clarke-Odiseea spatiala 2061

Arthur C Clarke-Odiseea spatiala 2061 - 2061 A treia odisee...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2061: A treia odisee spaţială Arthur C. Clarke I MUNTELE VRĂJIT 1. Anii îngheţaţi ― Pentru un bărbat de şaptezeci de ani, eşti într-o formă fizică remarcabilă, observă doctorul Glazunov, luându-şi ochii de pe radiografia computerizată. Nu ţi-aş da mai mult de şaizeci şi cinci de ani. ― Mă bucur să aud aşa ceva, Oleg. Mai ales pentru că am o sută trei ani ― iar tu ştii lucrul ăsta. ― Iarăşi începi! S-ar zice că n-ai citit niciodată cartea profesorului Rudenko. ― Draga de Katerina! Plănuisem să ne întâlnim cu ocazia aniversării vârstei ei de o sută de ani. Mi-a părut teribil de rău că n-a mai apucat ― uite-aşa se întâmplă dacă-ţi petreci prea mult timp pe Pământ. ― Culmea ironiei, din moment ce ea a inventat lozinca: "Gravitatea produce bătrâneţea." Docto rul Heywood Floyd contempla gânditor panorama în continuă transformare a minunatei planete, aflată la o distanţă de numai şase mii de kilometri şi pe suprafaţa căreia nu va mai putea să se plimbe niciodată. Ba ironia mergea încă şi mai departe: datorită celui mai stupid accident pe care-i avusese vreodată, se bucura de o sănătate excelentă, în timp ce practic toţi vechii lui prieteni muriseră. Se întorsese doar de o săptămână pe Pământ când, în ciuda avertismentelor şi a încrederii sale oarbe că aşa ceva nu i s-ar putea întâmpla lui, căzuse de la acel balcon de la etajul doi. (Da, sărbătorea: dar meritase acest lucru ― era un erou al lumii noi la care se întorsese Leonov. ) Fracturile multiple duseseră la complicaţii, care puteau fi cel mai bine tratate la Spitalul Spaţial Pasteur. Astea se întâmplaseră în anul 2015. Iar acum ― nu-i venea să creadă, dar pe perete se afla un calendar ― erau în anul 2061. Pentru Heywood Floyd, ceasul biologic nu fusese doar încetinit de gravitaţia din spital cu o valoare de o şesime din cea a Pământului; de două ori în viaţă sensul lui fusese pur şi simplu inversat. Acum exista convingerea ― deşi anumiţi specialişti nu erau de acord ― că hibernarea avea şi alte efecte decât simpla oprire a procesului de îmbătrânire; încuraja reîntinerirea. Practic, Floyd devenise mai tânăr în timpul călătoriei spre Jupiter, dus-întors. ― Deci tu eşti de părere c-aş fi în siguranţă dac-aş pleca? ― Nimic în univers nu se află în siguranţă, Heywood. Tot ce pot să spun e că nu există contra-argumente fiziologice. În definitiv, mediul în care vei trăi la bordul navei Universe este identic cu cel de-aici. S-ar putea să nu aibă aceeaşi clasă de expertiză medicală ― ăă ― superlativă, de care se bucură pacienţii la Pasteur, dar doctorul Mahindran e un om bun. Dacă se iveşte vreo problemă căreia nu-i va putea face faţă, te va pune din nou la hibernare şi te va trimite înapoi, la noi, ramburs.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 81

Arthur C Clarke-Odiseea spatiala 2061 - 2061 A treia odisee...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online