Clarke, Arthur C - Odiseea spatiala 2001

Clarke, Arthur C - Odiseea spatiala 2001 -...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2001 O odisee spa ţ ial ă Arthur C. Clarke I Noapte preistoric ă 1. Drumul c ă tre nefiin ţă Seceta dura de zece milioane de ani, iar epoca  ş op î rlelor gigantice se sf î r ş ise de mult timp.  Aici la Ecuator, pe continentul care  î ntr-o bun ă  zi avea s ă  fie cunoscut sub numele de Africa, lupta  pentru existen ţă  atinsese o nou ă  culme a ferocit ăţ ii, f ă r ă  ca  î nving ă torii s ă  se profileze cumva la  orizont.  Î n aceast ă  lume stearp ă   ş i uscat ă  numai cei mici, sau iu ţ i, sau puternici puteau prolifera,  ori m ă car spera s ă  supravie ţ uiasc ă . Oamenii-maimu ţă  ai savanei nu posedau nici una din aceste calit ăţ i,  ş i nu proliferau. De  fapt, str ă b ă tuser ă  chiar o mare parte din calea duc î nd c ă tre extinc ţ ie. Vreo cincizeci dintre ci  ocupau un grup de pe ş teri deschise deasupra unei v ă i arse de soare,  î njum ă t ăţ it ă  de un fir lene ş  de  ap ă , alimentat de z ă pezile mun ţ ilor afla ţ i la trei sute de kilometri spre nord.  Î n vremurile aspre  curentul seca, iar tribul tr ă ia cu spectrul setei. Niciodat ă  nu o duseser ă  bine cu hrana,  î ns ă   î n prezent se stingeau de foame. C î nd prima  raz ă  a zorilor se strecur ă   î n grot ă , Prive ş te-Lun ă  constat ă  c ă  taic ă -s ă u murise  î n decursul nop ţ ii.  Nu  ş tia c ă  Cel B ă tr î î i era p ă rinte, o atare rela ţ ie dep ăş ind complet limitele  î n ţ elegerii sale.  Privind  î ns ă  trupul scheletic sim ţ i o vag ă  nelini ş te, premerg ă toare sentimentului de triste ţ e. Se luminase  î ndeajuns ca s ă  porneasc ă . Prive ş te-Lun ă  apuc ă  trupul stafidit  ş î l t î r î  dup ă   sine pe sub bolta joas ă  a pe ş terii. Odat ă  ajuns afar ă , puse cadavrul pe um ă ş i se ridic ă   î n picioare   unicul animal din aceast ă  lume capabil de a ş ceva. Printre ai s ă i, Prive ş te-Lun ă  trecea drept un uria ş . M ă sura aproape un metru  ş i jum ă tate  î n ă l ţ ime  ş i,  î n pofida sl ă biciunii, c î nt ă rea peste cincizeci de kilograme. Trupul s ă u musculos,  acoperit cu p ă r, se g ă sea la jum ă tatea drumului dintre maimu ţă   ş i om, dar capul era mai aproape de  uman dec î t de animal. Fruntea era  î ngust ă , arcadele proeminente  ş i totu ş i poseda  î n cromozomii  s ă i, f ă r ă  umbr ă  de  î ndoial ă , promisiunea umanit ăţ ii.  Î n ochii ce se roteau asupra naturii ostile a  Pleistocenului sclipea deja o lumini ţă  situat ă  dincolo de capacitatea antropoidului.  Î n ace ş ti ochi  î ntuneca ţ i,  î nfunda ţ î
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern