{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Clarke, Arthur C - Odiseea spatiala 2010

Clarke, Arthur C - Odiseea spatiala 2010 -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2010: A doua odisee spa ţ ial ă Arthur C. Clarke Capitolul 1 Î NT Î LNIRE  Î N MIEZUL LUCRURILOR Chiar  ş î n aceast ă  er ă , folosind metrul, ca unitate de m ă sur ă , diametrul telescopului avea nu trei sute de  metri, ci o mie de picioare. Discul uria ş , a ş ezat  î ntre mun ţ i, era acum aproape pe jum ă tate  î n umbr ă î n timp ce  soarele tropical se ducea  î ncet s ă  se culce. Dar re ţ eaua complicat ă , triunghiular ă , a antenei suspendate la  î n ă l ţ ime, chiar  î n centru, era  î nc ă   î n plin ă  lumin ă . De jos de la sol  ţ i-ar fi trebuit ochi foarte ageri ca s ă  observi  cele dou ă  siluete umane din labirintul de traverse, cabluri de sus ţ inere  ş i sisteme de transmisie a undelor.  A venit vremea, spuse dr. Dimitri Moisevici vechiului s ă u prieten Heywood Floyd, s ă  vorbim despre  o mul ţ ime de lucruri. Despre pantofi  ş i nave spa ţ iale  ş i cear ă  de sigilat, dar mai ales despre monoli ţ ş computere defecte.  A, deci de-aia m-ai smuls din sala de conferin ţ e. Nu c ă  mi-ar p ă rea r ă u, l-am auzit pe Carl  ţ in î ndu- ş discursul despre SETI de at î t de multe ori,  î nc î t i l-a ş  putea recita pe dinafar ă . Iar priveli ş tea e cu-adev ă rat  fantastic ă     ş tii, de-at î tea ori am fost la Arecibo, dar niciodat ă  nu am   reu ş it s ă  ajung aici sus, pe anten ă .  Ar putea s ă - ţ i fie ru ş ine. Eu am fost aici de trei ori. Imagineaz ă - ţ i: st ă m aici  ş i ascult ă î ntregul  Univers, dar nimeni nu ne poate auzi pe noi. A ş a c ă  hai s ă  discut ă m despre treburile noastre.  Ce treburi?   Î n primul r î nd, de ce a fost nevoie s ă - ţ i dai demisia din func ţ ia de Pre ş edinte al Consiliului Na ţ ional  pentru Astronautic ă ?  Nu mi-am   dat demisia. Pur  ş i simplu Universitatea din Hawaii pl ă te ş te mult m â i bine.  O. K., nu  ţ i-ai dat demisia, doar le-ai luat-o  î nainte cu o clip ă . Dup ă  at îţ ia ani, Woody, pe mine nu m ă   p ă c ă le ş ti,  ş i nici n-ar trebui s ă   î ncerci. Dac ă   ţ i-ar oferi acum din nou func ţ ia de Pre ş edinte al Consiliului, ai  ezita?  Bine, cazac b ă tr î n. Ce vrei s ă   ş tii?  Mai  î nt î i,  î n raportul pe care ai reu ş it s ă -l faci dup ă  at î tea presiuni, s î nt o mul ţ ime de  î ntreb ă ri l ă sate  f ă r ă  nici un r ă spuns. Trecem peste secretul ridicol  ş i, cinstit vorbind, nejustificat,  î n care s-au f ă cut s ă p ă turile la  monolitul Tycho.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 99

Clarke, Arthur C - Odiseea spatiala 2010 -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online