{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Comunicatii de date - 4.3.1 Alocarea numerelor interioare...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Cuprins CAPITOLUL 1: I NTRODUCERE ................................................................... 3 CAPITOLUL 2: I NTERFA Ţ A SERIAL Ă RS 232C ............................................. 5 2.1 P ARITATE Ş I VITEZ Ă DE TRANSMISIE ..................................................................... 5 2.2 U NITATE DE DATE SERIALE (SDU) Ş I SERIALIZARE .............................................. 6 2.3 I NTERFA Ţ A RS-232 C .......................................................................................... 9 2.3.1 Conexiunea Simplex .................................................................................. 12 2.3.2 Conexiunea semiduplex ............................................................................. 13 2.3.3 Conexiunea duplex ..................................................................................... 14 2.3.4 Nivelurile logice ş i vitezele de transfer pentru RS-232C ........................... 17 2.3.5 Conexiune Zeromodem .............................................................................. 18 2.4 A CCES DIN DOS ................................................................................................. 19 2.5 A CCES DIN BIOS ................................................................................................ 20 2.6 R EGISTRE Ş I PROGRAMARE DIRECT Ă PENTRU 8250/16450/16550 ...................... 24 CAPITOLUL 3: MODEM – P REZENTARE FUNC Ţ IONAL Ă ............................ 36 3.1 C ARACTERISTICI TEHNICE .................................................................................. 36 3.1.1 Descrierea panoului frontal ........................................................................ 36 3.1.2 Descrierea panoului spate ........................................................................... 37 3.2 C OMENZI ............................................................................................................ 37 3.3 T ABELUL COMENZILOR PENTRU VOCE ................................................................ 46 3.4 F OLOSIREA FUNC Ţ IEI A UDIO S PAN /DSVD .......................................................... 47 3.5 C ODURILE REZULTAT ......................................................................................... 48 3.6 D EFINI Ţ IILE R EGISTRELOR - S ............................................................................ 52 CAPITOLUL 4: C ENTRALA TELEFONIC Ă ( AMEX 802) .................................. 57 4.1 C ARACTERISTICI TEHNICE ALE CENTRALEI ......................................................... 57 4.2 C ARACTERISTICI ALE ELEMENTELOR DE LEG Ă TUR Ă ........................................... 57 4.3 M ANUAL DE UTILIZARE PENTRU CENTRALA " AMEX 802" ................................... 58 2 4.3.1 Alocarea numerelor interioare .................................................................... 58 4.3.2. T ABEL DE RESTRIC Ţ II ALE FUNC Ţ ION Ă RII CENTRALEI AMEX 802 .................... 64 4.4 P RECIZ Ă RI PRIVIND UTILIZAREA TELEFOANELOR CONECTATE LA ECHIPAMENTUL AMEX ............................................................... 65 4.5 R EPREZENT Ă RILE GRAFICE PENTRU SEMNALELE ACUSTICE FOLOSITE DE AMEX 802: ..................................................................................... 66 4.6 M ANUAL DE PROGRAMARE ................................................................................ 67 4.7 F ORMULAR DE PROGRAMARE PENTRU CENTRALA AMEX 802 ............................. 72 4.8 I NSTRUC Ţ IUNI DE MONTARE A CENTRALEI AMEX 802 ......................................... 75 CAPITOLUL 5: D ISPOZITIV DE TESTARE PENTRU INTERFA Ţ A RS 232C ......... 77 CAPITOLUL 6: M ODUL DE EFECTUARE A LUCR Ă RILOR .............................. 79 6.1 T ESTAREA CONEXIUNII DIRECTE DTE – DTE ÎNTRE DOU Ă CALCULATOARE .... 79 6.2 T ESTAREA CONEXIUNII DTE - DCE ÎNTRE CALCULATOR Ş I MODEM ................ 82 6.3 C ONFIGURAREA RE Ţ ELEI TELEFONICE ................................................................ 84 6.4 C ONFIGURAREA Ş I TESTAREA COMUNICA Ţ IEI LA DISTAN ŢĂ DTE – DTE, FOLOSIND MODEMURI ......................................................................................... 89 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................... 93
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3 Capitolul 1 Introducere La elaborarea acestui set de lucr ă ri de laborator am pornit de la faptul c ă sistemele de comunica ţ ie cu fir sunt în continuare cele mai utilizate. Acest lucru se datoreaz ă în primul rând re ţ elei de telefonie fix ă care se „întinde” în toat ă lumea. De la Bell încoace au fost amplasate din ce în ce mai multe posturi telefonice, iar re ţ elele care le deservesc cuprind ş i marile ora ş e ş i micile localit ăţ i izolate. O bun ă bucat ă de vreme telefoanele au fost folosite numai pentru comunica ţ ia prin voce. Odat ă cu evolu ţ ia tehnicii de calcul a ap ă rut necesitatea comunica ţ iei de date între utilizatorii de calculatoare, comunica ţ ie pentru care era nevoie de o infrastructur ă . Bineîn ţ eles c ă toat ă lumea s-a gândit la re ţ eaua telefonic ă , a c ă rei infrastructur ă era deja bine pus ă la punct. Mai r ă mâneau de construit dispozitivele care s ă permit ă legarea calculatoarelor la liniile telefonice. Prin urmare, dup ă ce s-au „inventat” modem-urile, re ţ elele telefonice s-au dovedit de dou ă ori mai utile, fiind folosite ş i pentru voce ş i pentru date.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern