Constantin Papanace-Destinul unei generatii

Constantin Papanace-Destinul unei generatii - C OLEC IA...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
COLEC Ţ IA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tehnoredactor ADRIAN BUCUR Grafica VALERIU PANTILIMON Redactor IONU Ţ GURGU Director MUGUR VASILIU EDITURA SCARA Asocia ţ ia Român ă pentru Cultur ă ş i Ortodoxie C.P. 1 – 46, Bucure ş ti telefon 01/212.76.80; 0723.046.982 internet www.scara.ro © Asocia ţ ia Român ă pentru Cultur ă ş i Ortodoxie I.S.B.N. 973-85641-4-x COLEC Ţ IA Coperta I – Arsanaua m ă n ă stirii Zografu (detaliu) © Ionu ţ Gurgu
Background image of page 2
DESTINUL UNEI GENERA Ţ II CONSTANTIN PAPANACE Mihai Eminescu un mare precursor al legionarismului românesc Destinul unei genera ţ ii NAE IONESCU Fenomenul legionar BUCURESTI 2002
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Introducere Volumul pe care îl ave ţ i în mân ă adun ă laolalt ă – pentru prima oar ă – trei lucr ă ri deosebit de valoroase pentru biblioteca oric ă rui român: Destinul unei genera ţ ii , Mihai Eminescu un mare precursor al legiona- rismului românesc de Constantin Papanace ş i Fenomenul legionar de Nae Ionescu. Sunt trei lucr ă ri care dau într-un fel solu ţ ia pentru problema n ă u- citoare cu care se confrunt ă ast ă zi românii: raportul între genera ţ ie ş i mi- siunea pe care ea trebuie s ă o îndeplineasc ă în fa ţ a lui Dumnezeu ş i a istoriei. Într-un fel , pentru c ă nou ă ne este ast ă zi greu ş i s ă citim – darmite s ă în ţ elegem – rândurile m ă rturisitoare ale premerg ă torilor no ş tri – iar de curând ne sunt prin lege interzise lecturile care ne apropie chiar ş i cu un pas de con ş tiin ţ a apartenen ţ ei la un neam, la o genera ţ ie, de con ş tiin ţ a misiunii noastre ca genera ţ ie în interiorul neamului. Onestitatea textelor ca ş i a autorilor nu pot fi puse la îndoial ă nici un moment. Se cunosc pu ţ ine despre lucrurile pe care le ve ţ i întâlni în acest volum ş i aceasta tocmai pentru c ă s-a urm ă rit ş i se urm ă re ş te sistematic înl ă turarea lor – spunem din nou: ast ă zi aceste lecturi au fost interzise prin lege, fapt care arat ă nimic altceva decât imposibilitatea de a contracara, de a opri interesul românilor pentru problema mântuirii ca genera ţ ie – ca neam – ş i valabilitatea lor în ultim ă instan ţă . Destinul unei genera ţ ii este o lucrare care vine s ă defineasc ă no ţ iunea de „genera ţ ie”, folosind ca model genera ţ ia interbelic ă . Prin aceasta rândurile lui Constantin Papanace au ast ă zi valabilitate pentru noi. Nu este un manifest ci este o „poveste” care are ca personaj principal genera ţ ia din care a f ă cut parte ş i autorul: o genera ţ ie care ş i-a în ţ eles menirea ş i care poate fi numit ă ultima genera ţ ie româneasc ă , ea îns ăş i ap ă rut ă într-un mod surprinz ă tor într-o lume care se definea, ca ş i lumea contemporan ă nou ă , prin lipsa de interes pentru Împ ă r ăţ ia Cerului. Spre deosebire de noi îns ă , genera ţ ia despre care vorbe ş te Constantin Papanace a cunoscut fr ă mânt ă rile metafizice, ideologice ş i mistice, a pornit – cu alte cuvinte – în c ă utarea lui Dumnezeu, pe Care, credem noi, L-a aflat.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 184

Constantin Papanace-Destinul unei generatii - C OLEC IA...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online