Dispozitive electronice si circuite analogice

Dispozitive electronice si circuite analogice -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de inginerie în electromecanic ă , mediu ş i informatic ă industrial ă EUGEN SUB ł IRELU DISPOZITIVE ELECTRONICE Ş I CIRCUITE ANALOGICE 2009 DISPOZITIVE ELECTRONICE Ş I CIRCUITE ANALOGICE - CURS 2 PREFA łĂ Materialul prezentat constituie o extensie a suportului de curs ş i se adreseaz ă studen Ń ilor anului II (FR) ai Facult ăŃ ii de Inginerie în Electromecanic ă , Mediu ş i Informatic ă Industrial ă din cadrul Universit ăŃ ii din Craiova. Domeniul la care se refer ă acest curs este cel al electronicii analogice în general, cu prezentarea principalelor dispozitive electronice ş i al unor aplica Ń ii ale lor în circuite analogice curente. În prezentarea fiec ă rui dispozitiv s-a urm ă rit o tratare pragmatic ă , insistându-se pe aspectele practice-aplicative ale definirii ş i func Ń ion ă rii acestuia, neintrând în no Ń iuni de definire la nivelul fizicii semiconductoarelor. S-au descris totu ş i ş i câteva fenomene la nivel “micro” pentru a în Ń elege unele no Ń iuni care stau la baza func Ń ion ă rii tuturor dispozitivelor electronice active bazate pe semiconductoare . Capitolul 1 prezint ă câteva no Ń iuni generale despre semnale analogice (definire, nota Ń ii folosite mai departe în curs) ş i componente de baz ă pasive din construc Ń ia circuitelor electronice (rezisten Ń e, condensatoare, bobine). Capitolul 2 descrie primul dispozitiv electronic care folose ş te o jonc Ń iune semiconductoare ş i anume dioda semiconductoare (redresoare, stabilizatoare). Este prezentat simbolul, principiul de func Ń ionare, modele folosite în proiectare ş i câteva aplica Ń ii. Capitolul 3 se refer ă la cel mai utilizat dispozitiv electronic activ ş i anume tranzistorul bipolar: structur ă , func Ń ionare, tipuri de conexiuni, scheme de polarizare, rela Ń ii fundamentale între curen Ń i ş i teensiuni. Sunt eviden Ń iate etapele care trebuiesc parcurse la proiectarea , respectiv analiza circuitelor cu tranzistoare bipolare. Capitolul 4 este dedicat unor dispozitive electronice cu performan Ń e deosebite, folosite atât în circuite integrate cât ş i sub form ă de componente distincte în circuite care necesit ă impedan Ńă mare de intrare, liniaritate bun ă , zgomot redus. Sunt prezentate tranzistoarele cu efect de câmp (TEC) ş i anume cele cu baza jonc Ń iune (TEC-J) ş i cele cu baza izolat ă (TEC-MOS) împreun ă cu câteva aplica Ń ii representative. Capitolul 5 prezint ă alte dispozitive electronice, ca ş i componente elementare folosite în aplica Ń ii de electronic ă de putere (tiristorul, GTO-ul, triacul, etc.) precum ş i în aplica Ń ii care folosesc radia Ń ia luminoas ă , atât pentru afi ş are cât ş i pentru transmiterea semnalelor (dispozitive optoelectronice)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 85

Dispozitive electronice si circuite analogice -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online