Dispozitive electronice si circuite analogice

Dispozitive electronice si circuite analogice -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de inginerie n electromecanic , mediu i informatic industrial EUGEN SUB IRELU DISPOZITIVE ELECTRONICE I CIRCUITE ANALOGICE 2009 DISPOZITIVE ELECTRONICE I CIRCUITE ANALOGICE - CURS 2 PREFA Materialul prezentat constituie o extensie a suportului de curs i se adreseaz studen ilor anului II (FR) ai Facult ii de Inginerie n Electromecanic , Mediu i Informatic Industrial din cadrul Universit ii din Craiova. Domeniul la care se refer acest curs este cel al electronicii analogice n general, cu prezentarea principalelor dispozitive electronice i al unor aplica ii ale lor n circuite analogice curente. n prezentarea fiec rui dispozitiv s-a urm rit o tratare pragmatic , insistndu-se pe aspectele practice-aplicative ale definirii i func ion rii acestuia, neintrnd n no iuni de definire la nivelul fizicii semiconductoarelor. S-au descris totu i i cteva fenomene la nivel micro pentru a n elege unele no iuni care stau la baza func ion rii tuturor dispozitivelor electronice active bazate pe semiconductoare . Capitolul 1 prezint cteva no iuni generale despre semnale analogice (definire, nota ii folosite mai departe n curs) i componente de baz pasive din construc ia circuitelor electronice (rezisten e, condensatoare, bobine). Capitolul 2 descrie primul dispozitiv electronic care folose te o jonc iune semiconductoare i anume dioda semiconductoare (redresoare, stabilizatoare). Este prezentat simbolul, principiul de func ionare, modele folosite n proiectare i cteva aplica ii. Capitolul 3 se refer la cel mai utilizat dispozitiv electronic activ i anume tranzistorul bipolar: structur , func ionare, tipuri de conexiuni, scheme de polarizare, rela ii fundamentale ntre curen i i teensiuni. Sunt eviden iate etapele care trebuiesc parcurse la proiectarea , respectiv analiza circuitelor cu tranzistoare bipolare. Capitolul 4 este dedicat unor dispozitive electronice cu performan e deosebite, folosite att n circuite integrate ct i sub form de componente distincte n circuite care necesit impedan mare de intrare, liniaritate bun , zgomot redus. Sunt prezentate tranzistoarele cu efect de cmp (TEC) i anume cele cu baza jonc iune (TEC-J) i cele cu baza izolat (TEC-MOS) mpreun cu cteva aplica ii representative. Capitolul 5 prezint alte dispozitive electronice, ca i componente elementare folosite n aplica ii de electronic de putere (tiristorul, GTO-ul, triacul, etc.) precum i n aplica ii care folosesc radia ia luminoas , att pentru afi are ct i pentru transmiterea semnalelor (dispozitive optoelectronice)....
View Full Document

Page1 / 85

Dispozitive electronice si circuite analogice -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online