{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dumas-Alexandre-Contele de MonteCristo 3

Dumas-Alexandre-Contele de MonteCristo 3 - Alexandre Dumas...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Alexandre Dumas CONTELE DE MONTE-CRISTO volumul 3 I PROCESUL VERBAL Noirtier aştepta, îmbrăcat în negru şi instalat în jilţ. Când cele trei persoane la care se aştepta intrară, el privi uşa; valetul o închise imediat. — Ia seama, îi şopti Villefort Valentinei, care nu-şi putea ascunde bucuria, dacă domnul Noirtier vrea să-ţi comunice lucruri ce ar putea împiedica proiectul căsătoriei, eu îţi interzic să-l înţelegi. Valentine roşi, dar nu răspunse. Villefort se apropie de Noirtier. — Iată-l pe domnul Franz d'Épinay, îi spuse el; l-ai chemat, domnule, şi el se supune dorinţelor dumitale. Fără îndoială, noi dorim de multă vre- me întrevederea aceasta şi voi fi încântat dacă ea îţi va dovedi cât de puţin întemeiată era împotrivirea dumitale la căsătoria Val entinei. Noirtier nu răspunse decât printr-o privire care îl înfioră pe Villefort. Făcu semn Valentinei să se apropie. Într-o clipă, graţie mijloacelor de care se slujea în conversaţiile cu bunicul, fata găsi cuvântul cheie. Consultă atunci privirea paraliticului, care se fixă asupra sertarului unei mobile mici, plasată între ambele ferestre. Deschise sertarul şi găsi într-adevăr o cheie. După ce luă cheia şi după ce bătrânul îi făcu semn că într-adevăr pe aceea o cerea, ochii paraliticului se îndreptară spre un scrin vechi, uitat de ani de zile, care nu cuprindea, cel puţin aşa se crezuse, decât hârţoage inutile. — Să deschid scrinul? întreabă Valentine. — Da, făcu bătrânul. — Să deschid sertarele? Valentine îl deschise şi scoase un pachet. — Asta doreşti, bunicule? Ea scoase rând pe rând toate celelalte hârtii, până când nu mai rămase nimic în sertar. — Dar sertarul e gol acum, spuse ea. Ochii lui Noirtier erau fixaţi asupra dicţionarului. — Da, bunicule, te înţeleg, glăsui fata. Şi repetă una după alta fiecare literă a alfabetului; la S, Noirtier o o- pri. Ea deschise dicţionarul şi căută până la cuvântul secret. — A, e un secret? întrebă Valentine. — Da, făcu Noirtier. — Şi cine cunoaşte secretul? Noirtier privi uşa prin care ieşise servitorul. — Barrois? întrebă ea. — Da, făcu Noirtier. — Să-l chem? — Da. Valentine se duse la uşă şi îl chemă pe Barrois. În vremea asta sudoarea şiroia pe fruntea lui Villefort, iar Franz stătea buimăcit de 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
uimire. Bătrânul servitor apăru. — Barrois, spuse Valentine, bunicu l mi-a cerut să iau cheia, să des- chid scrinul şi să trag sertarul; sertarul are un secret pe care dumneata se pare că îl cunoşti; deschide-l. Barrois se uită la bătrân. — Supune-te, supuse ochiul inteligent al lui Noirtier. Barrois se supuse; un fund dubl u se deschise şi înfăţişă un teanc de hârtii, legat cu o panglică neagră.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 293

Dumas-Alexandre-Contele de MonteCristo 3 - Alexandre Dumas...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online