Gheorge Clitan-Informatia ca notiune in telecomunicatii

Gheorge Clitan-Informatia ca notiune in telecomunicatii -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Informaţia ca noţiune în telecomunicaţii GHEORGHE CLITAN (traducere şi adaptare după Jérôme Segal, Le Zéro et le Un. Histoire de la notion scientifique d'information au 20° siècle , Paris, Éditions Syllepse, 2003) Putem citi în Bell System Technical Journal din 1924: „Acest articol consideră doi factori fundamentali intrând în determinarea vitezei maximale de tramsmisie a informaţiei („inteligenţei”) prin telegrafie. Aceşti factori sunt: punerea în formă ( shaping ) a semnalului şi alegerea codurilor”. Iată primele rânduri ale rezumatului unui articol de-al lui Harry Nyquist (1889-1970) în jurnalul companiei unde era angajat. Date de ordin economic După cea de-a doua jumătate a secolului XIX, inginerii din telecomunicaţii caută să rentabilizeze mai bine investiţiile legate de construirea primelor mari reţele naţionale şi internaţionale. Chiar dacă îngrijorarea de ordin economic este rareori explicit menţionată, aceasta rămâne mereu un motor important al inovaţiei tehnice. E suficient să ne gândim la cantităţile de cupru puse în joc pentru conductori, la unele materiale pentru izolatori sau chiar la cheltuielile cu bobinele de inducţie pentru pupinelizare. Un factor important studiat de către ingineri este viteza. Dacă, bineînţeles, viteza semnalului rămâne constantă (egală cu viteza luminii în cazul ideal), Nyquist introduce în lucrarea sa din 1924 noţiunea de „viteză a unei linii” definită în raport cu „numărul de elemente ale semnalului [transmis] pe secundă”. Ceea ce pune implicit problema metodelor de codaj, dar Nyquist consacră o secţiune din lucrarea sa „alegerii codurilor”. Obiectivul este atunci de a putea transmite cât mai rapid posibil şi e de observat aici că obsesia lui „totdeauna mai repede” (criticată de P. Virilio) se manifestă de fapt concomitent cu primele progrese din domeniul telecomunicaţiilor. Unul dintre mijloacele de atingere a acestui obiectiv era şi reducerea blocajului de pe linii. Potrivit lui Jacques Lacan, „Era vorba pentru Bell Telephone Company de a face economii, altfel spus de a face să treacă un cât mai mare număr posibil de comunicări/comunicaţii (mesaje) pe un singur fir. Într-o ţară atât de vastă precum Statele Unite e foarte important de a economisi câteva fire de telecomunicaţii şi de a face să treacă mesajele de obicei fade care se vehiculează cu ajutorul diverselor aparate de transmisie printr-un număr de cât mai puţine fire posibil. Pornind de la acest lucru s-a început cuantificarea comunicării/comunicaţiei. (…) E vorba de a şti care sunt condiţiile cele mai economice de a putea transmite cuvinte pe care oamenii le recunosc. De sens, nimeni nu se ocupă”.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course COMMUNICAT 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 10

Gheorge Clitan-Informatia ca notiune in telecomunicatii -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online