Iuliana Armas-Sistemul pamant luna

Iuliana Armas-Sistemul pamant luna - Sistemul Pmnt Lun Prof...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Sistemul P ă mânt – Lun ă Prof. univ. dr. Iuliana Arma ş 1. Caractere generale Luna este singurul satelit natural al Terrei. Raza medie a orbitei lunare este de 384 402 km. La perigeu (punctul cel mai apropiat de Terra) atinge 363 300 km. La apogeu (punctul cel mai îndep ă rtat de P ă mânt), se g ă se ş te la 405 508 km. Diametrul lunar ecuatorial este de 3 480 km, densitate medie de 3,34 g/cm 3 , Masa de 7,35 • 10 22 kg, respectiv 1,23 % din cea a P ă mântului. Accelera ţ ia gravita ţ ional ă la suprafa ţă este de 162 cm/s 2 , (60 kg pe P ă mânt devin 10 kg pe Lun ă ). Suprafa ţ a satelitului este de 0,07 din cea terestr ă , iar volumul de 0,02 din cel terestru. Albedoul este redus, de 0,07. Importan ţ a Lunii pentru via ţă pe Terra este hot ă râtoare sub 2 aspecte: 1. mareele au dus la frânarea mi ş c ă rii de rota ţ ie a P ă mântului, 2. men ţ inerea unei oscila ţ ii extrem de reduse a oblicit ăţ ii axei de rota ţ ie a P ă mântului de doar câteva frac ţ iuni de grad ş i astfel a unui climat stabil . De exemplu, o oscila ţ ie de un singur grad poate genera o nou ă er ă glaciar ă (Milankovici, 1941). 2. Ipoteze asupra originii Lunii Exist ă multe ipoteze privind formarea satelitului, care pot fi grupate în patru mari categorii: ipoteza desprinderii din P ă mânt, a capt ă rii, a acre ţ iei ş i a unui impact de dimensiuni gigantice. Ipoteza desprinderii din Terra ş i a acre ţ iei nu pot fi dovedite ca fiind fizic posibile. Celelalte dou ă au ş i ele o probabilitate extrem de redus ă . Practic, nici una din ipotezele formulate nu explic ă în mod satisf ă c ă tor prezen ţ a Lunii al ă turi de Terra, acest lucru r ă mânând în continuare un mister. a. Ipoteza desprinderii din P ă mânt a fost formulat ă în 1879 de George Darwin (cel de al doilea fiu din cei zece ai celebrului Charles Darwin). Ea porne ş te de la ideea c ă la începutul form ă rii sale, Terra se rotea extrem de repede (cu o perioad ă de 2 – 3 ore), ceea ce a dus la apari ţ ia în sectorul ecuatorial a unei proeminen ţ e. Aceasta a devenit instabil ă ş i s-a desprins. Teoria desprinderii din P ă mânt poate explica diferen ţ ierile chimice dintre cele dou ă corpuri cere ş ti, dar nu ş i problemele de dinamic ă . Conform legii conserv ă rii momentului cinetic, viteza de rota ţ ie a sistemului P ă mânt – Lun ă (sistem format din mi ş carea de rota ţ ie a Terrei ş i cea de revolu ţ ie a Lunii) ar fi trebuit s ă fie mult mai mare decât este în prezent. b. Ipoteza capt ă rii (Cloud, 1968) presupune formarea Lunii în sectorul asteroizilor. Acum circa 3,9 mld. ani, distan ţ a dintre cele dou ă corpuri a devenit suficient de mic ă pentru ca satelitul s ă poat ă fi captat. Probabilitatea unui astfel de scenariu este îns ă extrem de redus ă . Trecerea de la o orbit ă ini ţ ial ă heliocentric ă , de form ă parabolic ă (relativ la Terra), la cea geocentric ă , eliptic ă actual
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Iuliana Armas-Sistemul pamant luna - Sistemul Pmnt Lun Prof...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online