Niccolo Machiavelli-PRINCIPELE

Niccolo Machiavelli-PRINCIPELE - CAPODOPERE ALE LITERATURII...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPODOPERE ALE LITERATURII UNIVERSALE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •• 1 /HM i Uachiarelli (1469-1527) ^^ | Niccolo Machiavelli, om politic, ^^ B scriitor şi renascentist italian din ^^ B Florenţa. Secretar de stat al Consi- - ^^ B 1 ni 1 iu seniorilor din Republica ^H Florenţa (1498-1512) a îndeplinit ^^ B unele misiuni diplomatice. Adept al ^^m necesităţii realizării în Peninsula Italică a unui stat naţional unitar, r_V sub egida monarhiei absolute. Opera sa fundamentală Principele, jj^H închinată lui Cesare Borgia, în care a zugrăvit cu luciditate epoca, arătând că în politică dictează ^^ B interesele şi forţa, nu consideren- ^^ B tele morale, a contribuit hotărâtor la despărţirea teoriei politice fiUe HB morală şi de teologie. f j Mic dicţionar enciclopedic EDITURA «^ MONDERO ISBN 973-9349- 17-x
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Colecţie coordonată de pro!, dr. Dan Grigorcscu Coperta 'ji grafica: Anamaria Smigclschi NICCOLO MACHIAVELLI PRINCIPELE în româneşte de N1NA FACX3N Prefaţa de ALEXANDRU BALACI KIMTIRA AIONDKRO Bucureşti. 1999
Background image of page 2
PREFAŢA t: Editura Mondcro, 1 ISBN 973-0349-17-X Definit ca descoperitorul şi fondatorul unei noi ştiinţe, a politicii, ca forţă şi formă autonomă a raţiunii, Machiavelli nu a fost niciodată un teoretician abstract. A existat întotdeauna cea mai strânsă conexiune între experienţele practicii sale de diplomat şi cetăţean şi ideaţia sa teoretizantă. Respingând idealităţile transcendentale ale trecutului, formând din om centrul vieţii spirituale, caracteristică fundamentală a Renaşterii (epoca descoperirii lumii şi a omului), scriitorul italian a fost şi un om politic în acţiune. Scrierile lui, riguros logice, aliază întotdeauna pasiunea cu curgerea dialectică, în apărarea omului care îşi poate afla în el însuşi justificarea existenţei, atunci când nu este un neutral, ci un participant, o creatură activă, luptând tenace împotriva destinului, de multe ori advers. Creatura aceasta istorică cizxlată de umanism, care se poate dimensiona urmărind legi proprii, dându-şi o fizionomie, un chip după voinţa individuală, poate să-şi creeze şi propriul destin. Acesta este omul machiavellian în realitatea sa intelectuală, în integritatea sa etică, ordonată de legi raţionale. Aceasta este clara determinare a unei concepţii integral umaniste şi a cărei pătrundere din partea cercetătorului sau cititorului atent poate sfărâma concepţia apriorică despre "machiavellism". Şi cultul "virtuţii" este un alt postulat al Renaşterii, iar atenţia încordată pe care i-o acordă Machiavelli îl defineşte încă o dată ca om sinteză al contemporaneităţii sale. Virtii în concepţia Secretarului florentin nu putea fi decât tensionata energie virilă, transformatoare a destinului uman, individual sau colectiv.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course LITERATURE 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 112

Niccolo Machiavelli-PRINCIPELE - CAPODOPERE ALE LITERATURII...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online