{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Plantele-Sursa pt biocombustibil

Plantele-Sursa pt biocombustibil - PLANTELE SURSE DE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PLANTELE, SURSE DE PRODUCŢIE PENTRU BIOCOMBUSTIBIL Buletinul AGIR nr. 3/2007 ● iulie-septembrie 17 PLANTELE, SURSE DE PRODUCŢ IE PENTRU BIOCOMBUSTIBIL Prof. dr. Valeriu TABĂRĂ, conf. dr. Georgeta POP, drd. Wagner LADISLAU, drd. Cosmin Gabriel TABĂRĂ, drd. Ioana Maria MATEAŞ, drd. Monica Daniela PRODAN Problema surselor alternative de energie nu este o noutate a ultimilor ani, când folosirea acestora s-a pus mai acut numai datorită cerinţelor U.E. dar şi a necesităţii de a se reduce sursele de poluare a mediului din cauza, în principal, a reziduurilor rezultate din arderea combustibililor, provenite din hidrocarburi fosile (petrol, gaze naturale). Pentru omenire nu există prea multe soluţii acum, la începutul mileniului III, în ceea ce priveşte resursele energetice alternative la cele fosile. Rămân accesibile, sub aspectul costului, doar: - plantele, care înmagazinează în creşterea şi dezvoltarea lor cantităţi mari de energie; - energia solară (lumina şi căldura); - energia eoliană (dată de curenţi şi vânturi); - energia solului şi a apelor termale. Dintre toate aceste forme, cele mai accesibile surse de energie alternativă la cele fosile sunt plantele. Dar, în acest caz, intervine un factor de mare însemnătate pentru omenire, punându-se o firească întrebare: „Care va fi destinaţia producţiei agricole? Spre sursele de hrană ale unei populaţii a globului tot mai numeroase, sau pentru producerea de energie nepoluantă, extrem de necesară în condiţiile în care sursele energetice clasice sunt din ce în ce mai puţine, mai scumpe şi, de ce nu, în viitor tot mai puţin accesibile pentru mulţi locuitori ai planetei. Este important faptul că, în prezent, se cunosc mare parte din plantele cu potenţial energetic, unele care acumulează în diferite organe uleiuri, altele care acumulează hidraţi de carbon cu valoare energetică mare. În prima grupă se pot încadra plantele oleaginoase, aproape în totalitatea lor, iar în grupa a doua, a celor producătoare de hidraţi de carbon, din care fac parte, printe altele, porumbul, sorgul zaharat, din grupa cerealelor, şi trestia şi sfecla-de-zahăr, care acumulează cantităţi mari de zaharuri (hidraţi de carbon), din care se pot obţine uşor etanol sau metanol utilizate ca biocombustibil. Alături de aceste grupe de plante, de obicei cultivate, mai sunt o serie de specii de plante anuale sau perene care pot fi utilizate pentru producţia de energie din biomasa purtătoare de bioenergie, specii de salcie, plop sau resturi şi reziduuri lemnoase, care se pot constitui în surse sigure pentru producţia de bioenergie. În lucrarea de faţă nu vom aborda problema producţiei de energie din surse neconvenţionale, vom face analiza unei grupe de plante cultivate care, la această dată, este aproape sigur poate constitui o nouă sursă de biocombustibil pentru motoarele cu ardere internă de tip diesel. Este vorba despre grupa plantelor furnizoare de
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Plantele-Sursa pt biocombustibil - PLANTELE SURSE DE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online