Proiectul Montauk-Experimente in Timp

Proiectul Montauk-Experimente in Timp - PROIECTUL MONTAUK...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROIECTUL MONTAUK – EXPERIMENTE ÎN TIMP CUVÂNT ÎNAINTE Este foarte posibil ca, dintre toate misterele şi necunos- cutele care au marcat istoria planetei şi a existenţei umane, „PROIECTUL MONTAUK” să reprezinte cea mai uluitoare şi totodată cea mai ocultată acţiune de anvergură a oamenilor. Aspectele care sunt prezentate în această carte (şi în seria de cărţi care va urma, vizând acelaşi subiect) sunt atât de neobişnuite şi, practic, atât de uimitoare prin conţinutul şi natura lor, încât ele pot fi încadrate cu uşurinţă la capitolul de science-fiction. Scepticismul cititorilor poate fi alimentat, pe de o parte, de ignoranţa lor în domeniu, iar pe de altă parte de educaţia ştiinţifică formală şi materialistă cu care au fost îndoctrinaţi încă din copilărie. Deja este o realitate şi un fapt recunoscut că informaţiile ştiinţifice care sunt prezentate în manualele şcolare sunt cu mult depăşite de concepţiile, studiile şi descoperirile din ultimii ani în cercurile mai puţin ortodoxe ale ştiinţei. Pe de altă parte, este relativ dificil să se ţină pasul cu „explozia” invenţiilor, teoriilor şi ideilor ştiinţifice inovatoare care apar, chiar dacă multe dintre acestea, fiind „incomode” pentru interesele unor sfere de influenţă politică, economică şi socială, sunt în mod deliberat ocultate, ignorate sau chiar denigrate, astfel încât să nu ajungă la conştiinţa pu- blicului larg. Prin urmare, aproape că nu trebuie să ne mai mirăm că, în plin progres tehnologic şi extindere a orizontului ştiinţific la nivel mondial, cea mai mare parte a oamenilor sau a reprezentanţilor unor mijloace de informare massmedia încă îşi mai pun întrebări puerile cu privire la existenţa sau non- existenţa civilizaţiilor extraterestre, încă mai consideră istoria oficială ca fiind adevărată şi încă mai iau în derâdere, cu o crasă ignoranţă, posibilitatea descoperirii şi utilizării dispozitivelor care folosesc „energia liberă, infinită şi gratuită” 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PROIECTUL MONTAUK – EXPERIMENTE ÎN TIMP (free energy) din univers. În contextul unei „minciuni dirijate” la nivel mondial şi al unui extrem de complex sistem de control şi manipulare a populaţiei Pământului (aspecte care au început să fie revelate şi demonstrate în tot mai multe lucrări de către diverşi autori occidentali şi chiar din ţara noastră), mintea omului obişnuit este tentată de cele mai multe ori să ia minciuna drept adevăr şi adevărul drept minciună. Omul simplu se bazează de cele mai multe ori pe un aşa-zis „bun simţ” de concepţie, care îi este inoculat în mod gradat încă din copilărie de sistemul cultural şi social în care el trăieşte. DECONDIŢIONAREA de aceste impresii subconştiente false (prin intermediul observaţiei atente, a vigilenţei şi a refuzului de încadrare în aşa-zisele „şabloane” de gândire şi comportament) este dificilă, dar
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course LITERATURE 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 138

Proiectul Montauk-Experimente in Timp - PROIECTUL MONTAUK...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online