Radioactivitatea - CAPITOLUL 10 RADIOACTIVITATEA 10.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
166 CAPITOLUL 10. RADIOACTIVITATEA 10.1. Re ţ eaua na ţ ional ă de supraveghere a radioactivit ăţ ii mediului La nivelul anului 2007, Re ţ eaua Na ţ ional ă de Supraveghere a Radioactivit ăţ ii Mediului a cuprins un num ă r de 37 de sta ţ ii din cadrul Agen ţ iilor pentru Protec ţ ia Mediului, coordonarea ş tiin ţ ific ă ş i metodologic ă fiind asigurat ă de Laboratorul Na ţ ional de Referin ţă pentru Radioactivitatea Mediului Bucure ş ti, din cadrul Agen ţ iei Na ţ ionale pentru Protec ţ ia Mediului . Supravegherea radioactivit ăţ ii mediului în România a început în anul 1962 odat ă cu înfiin ţ area Re ţ elei Na ţ ionale de Supraveghere a Radioactivit ăţ ii Mediului ( RNSRM ) . Re ţ eaua Na ţ ional ă de Supraveghere a Radioactivit ăţ ii Mediului (RNSRM) face parte din sistemul integrat de supraveghere a polu ă rii mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului ş i Gospod ă ririi Apelor. Organizarea ş i func ţ ionarea RNSRM se realizeaz ă în baza Ordonan ţ ei de Urgen ţă nr. 195/22.12.2005 privind protec ţ ia mediului ş i a Ordinului nr. 338/2002 al MAPM. Pân ă în 1978 s-au f ă cut determin ă ri ale concentra ţ iilor de radioizotopi artificiali folosind tehnica m ă sur ă rilor beta globale . Din 1978, în RNSRM se execut ă constant ş i determin ă ri gamma spectrometrice pentru identificarea radioizotopilor gamma emi ţă tori. Astfel, probe de aerosoli atmosferici, depuneri , sol , vegeta ţ ie ş i ap ă de suprafa ţă (râuri ), colectate de sta ţ iile Re ţ elei Na ţ ionale de Supraveghere a Radioactivit ăţ ii Mediului au fost ş i sunt analizate lunar prin spectrometrie gamma, creându-se o banc ă de date ce cuprinde valori lunare ş i anuale ale concentra ţ iilor radioizotopilor naturali ş i artificiali pentru probe de mediu, pe întreg teritoriul ţă rii . 10.2. Programul Natonal de monitorizare a radioactivitatii mediului În baza Ordinului Nr 338 din 2002 Re ţ eaua Na ţ ionala de Supraveghere a Radioactivit ăţ ii Mediului se organizeaza în subordinea Agen ţ iei Na ţ ionale pentru Protec ţ ia Mediului care asigur ă activitatea de îndrumare stiin ţ ifica ş i metodologica, asisten ţă tehnic ă ş i instruirea prin Laboratorul Na ţ ional de referin ţă pentru radioactivitatea mediului . Calculul activit ăţ ii probelor se face prin compararea vitezei de num ă rare a impulsurilor generate în detector de o proba, cu viteza de num ă rare a impulsurilor generate în detector de o surs ă etalon de activitate cunoscut ă . Compararea este corect ă deoarece pentru un detector dat, o geometrie de m ă surare neschimbat ă ( aceeasi forma, suprafa ţă activ ă ş i distan ţă fa ţă de detector pentru proba ş i sursa de etalonare ) exist ă aceea ş i probabilitate de producere a unui impuls atit pentru proba de m ă surat , cit ş i pentru sursa etalon . Pentru etalonare în m ă surarea activit ăţ ii beta globale se folosesc surse
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course OTHERS 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 7

Radioactivitatea - CAPITOLUL 10 RADIOACTIVITATEA 10.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online