Regiuni temporale si pozitionarea lor relativa

Regiuni temporale si pozitionarea lor relativa - Despre...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Despre regiunile temporale si pozitionarea lor relativa Paula-Cristina T ataru Facultatea de Matematic a si Informatic a Universitatea din Bucure sti Ionut T utu Facultatea de Matematic a si Informatic a Universitatea din Bucure sti Rezumat Logicile temporale bazate pe intervale si-au demonstrat aplicabilitatea n diverse domenii, cu prec adere n informatic a. In aceast a lucrare pro- punem o relaxare a notiunii de interval temporal la notiunea de regiune temporala prin adaptarea regiunilor spatiale dezvoltate de Balbiani, Tin- chev si Vakarelov n [Modal Logics for Region-based Theories o Space, Fundamenta Informaticae 81, 29-82, 2007]. Lucrarea este structurat a n dou a p arti. In prima parte este descris a constructia logicii regiunilor tem- porale prin tratarea sintaxei, semanticii si a relatiei dintre ele. In cea de-a doua parte este prezentata o simplificare a sistemului logic mpreun a cu un mecanism inferential despre care se arat a c a este corect si complet. 1 Introducere Capacitatea de a emite judec ati asupra aspectelor dinamice ale unor sisteme con- crete joac a un rol important n modelarea multor procese reale, av and aplicatii directe din punct de vedere informatic n domenii precum verificarea progra- melor sau planificarea sarcinilor. Abstractizarea dinamismului evenimentelor impune utilizarea unei formaliz ari adecvate a succesiunii acestora n timp. Prin urmare un punct central n studiul evolutiei unor complexe este o logic a tem- poral a, sau mai bine spus o logic a a timpului, suficient de expresiv a pentru a cuprinde ntreaga clas a de relatii interesante pentru studiu ce pot s a apar a pe axa timpului ntre evenimente. De cele mai multe ori structura temporal a elementar a a logicilor de acest tip este intervalul de timp. Alte abord ari au la baz a o reprezentare a timpului prin puncte. Un studiu comparativ al celor dou a structuri temporale (intervalul, respectiv punctul) se reg ase ste n [4]. 1 Unele dintre cele mai importante logici temporale propozitionale bazate pe in- tervale sunt logica modal a a intervalelor de timp a lui Halpern si Shoham ([6]), logica CDT a lui Venema ([9]) si logica temporal a propozitional a bazat a pe ve- cin at ati de intervale ([5]) a lui Goranko, Montanari si Sciavicco. Din punct de ve- dere algebric, dintre structurile specifice acestui tip de rationamente mention am algebra punct-interval a lui Vilain ([10]) si algebra intervalelor a lui Allen ([1]). Pentru exemplificare vom prezenta pe scurt c ateva elemente specifice algebrei intervalelor....
View Full Document

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course OTHERS 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 18

Regiuni temporale si pozitionarea lor relativa - Despre...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online