{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Regiuni temporale si pozitionarea lor relativa

Regiuni temporale si pozitionarea lor relativa - Despre...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Despre regiunile temporale ¸ si pozit¸ionarea lor relativ˘a Paula-Cristina T˘ ataru Facultatea de Matematic˘ a ¸ si Informatic˘ a Universitatea din Bucure¸ sti Ionut¸ T ¸ut¸u Facultatea de Matematic˘ a ¸ si Informatic˘ a Universitatea din Bucure¸ sti Rezumat Logicile temporale bazate pe intervale ¸ si-au demonstrat aplicabilitatea ˆ ın diverse domenii, cu prec˘ adere ˆ ın informatic˘ a. ˆ In aceast˘ a lucrare pro- punem o relaxare a not¸iunii de interval temporal la not¸iunea de regiune temporal˘a prin adaptarea regiunilor spat¸iale dezvoltate de Balbiani, Tin- chev ¸ si Vakarelov ˆ ın [Modal Logics for Region-based Theories o Space, Fundamenta Informaticae 81, 29-82, 2007]. Lucrarea este structurat˘ a ˆ ın dou˘ a p˘ art¸i. ˆ In prima parte este descris˘ a construct¸ia logicii regiunilor tem- porale prin tratarea sintaxei, semanticii ¸ si a relat¸iei dintre ele. ˆ In cea de-a doua parte este prezentat˘a o simplificare a sistemului logic ˆ ımpreun˘ a cu un mecanism inferent¸ial despre care se arat˘ a c˘ a este corect ¸ si complet. 1 Introducere Capacitatea de a emite judec˘ at¸i asupra aspectelor dinamice ale unor sisteme con- crete joac˘ a un rol important ˆ ın modelarea multor procese reale, avˆ and aplicat¸ii directe din punct de vedere informatic ˆ ın domenii precum verificarea progra- melor sau planificarea sarcinilor. Abstractizarea dinamismului evenimentelor impune utilizarea unei formaliz˘ ari adecvate a succesiunii acestora ˆ ın timp. Prin urmare un punct central ˆ ın studiul evolut¸iei unor complexe este o logic˘ a tem- poral˘ a, sau mai bine spus o logic˘ a a timpului, suficient de expresiv˘ a pentru a cuprinde ˆ ıntreaga clas˘ a de relat¸ii interesante pentru studiu ce pot s˘ a apar˘ a pe axa timpului ˆ ıntre evenimente. De cele mai multe ori structura temporal˘ a elementar˘ a a logicilor de acest tip este intervalul de timp. Alte abord˘ ari au la baz˘ a o reprezentare a timpului prin puncte. Un studiu comparativ al celor dou˘ a structuri temporale (intervalul, respectiv punctul) se reg˘ ase¸ ste ˆ ın [4]. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Unele dintre cele mai importante logici temporale propozit¸ionale bazate pe in- tervale sunt logica modal˘ a a intervalelor de timp a lui Halpern ¸ si Shoham ([6]), logica CDT a lui Venema ([9]) ¸ si logica temporal˘ a propozit¸ional˘ a bazat˘ a pe ve- cin˘ at˘ at¸i de intervale ([5]) a lui Goranko, Montanari ¸ si Sciavicco. Din punct de ve- dere algebric, dintre structurile specifice acestui tip de rat¸ionamente ment¸ion˘ am algebra punct-interval a lui Vilain ([10]) ¸ si algebra intervalelor a lui Allen ([1]). Pentru exemplificare vom prezenta pe scurt cˆ ateva elemente specifice algebrei intervalelor.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Regiuni temporale si pozitionarea lor relativa - Despre...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online