Simona Cratel - Strainii - Editura LiterNet.ro 2007 Strinii...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
h
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
h g Simona Cratel – Str ă inii 1/135 COLEC Ţ IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 Str ă inii Simona Cratel Redactor ş i editor format .pdf Acrobat Reader: R ă zvan Penescu - [email protected] Text © 2007 Simona Cratel Coperta ş i ilustra ţ ii © 2007 Mona Filip Toate drepturile rezervate. © 2007 Editura LiterNet pentru versiunea .pdf Acrobat Reader Este permis ă desc ă rcarea liber ă , cu titlu personal, a volumului în acest format. Distribuirea gratuit ă a c ă r ţ ii prin intermediul altor situri, modificarea sau comercializarea acestei versiuni f ă r ă acordul prealabil, în scris, al Editurii LiterNet sunt interzise ş i se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor ş i drepturile conexe, în vigoare. ISBN-10: 973-7893-98-0 ISBN-13: 978-973-7893-98-7 Editura LiterNet editura.liternet.ro | [email protected]
Image of page 2
h g Simona Cratel – Str ă inii 2/135 COLEC Ţ IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 1. Dac ă tot a ţ i ajuns aici, în pasajul acesta ciudat, dac ă -l pot numi pasaj, paralel cu timpul sau cu realitatea, ascuns, izolat, mai degrab ă o capsul ă a timpului, unde a ş tept, singur, ca totul s ă se termine, pute ţ i fi convin ş i c ă este un privilegiu. În mod normal, nimeni nu ş tie cum s ă ajung ă aici. Nu exist ă hart ă . E un loc secret, e locul meu. Unde stau chircit, a ş teptând, singur, subliniez înc ă o dat ă , singur , în lini ş te. Dar acum, pentru c ă am companie, o s ă încep s ă împr ăş tii lini ş tea. M ă car pentru o vreme. Ş i poate, într-un fel, ş i singur ă tatea. De ş i, la sfâr ş it, lini ş tea o s ă se reinstaureze, mai grea, mai deas ă ca oricând, presimt asta. O greutate imens ă , care o s ă m ă striveasc ă definitiv. Dac ă or s ă existe ş i victime colaterale, nu m ă prive ş te. A ţ i hot ă rât s ă sta ţ i. Eu n-am for ţ at pe nimeni. Bine a ţ i venit... aici , aici unde timpul se expandeaz ă la infinit în nenum ă rate ş i subtile timpuri, existen ţ e, universuri, ş i nu exist ă niciodat ă prezent, pentru c ă totul se întâmpl ă întotdeauna în alt ă parte, undeva la mine în minte. 2. Ei bine, am zece ani ş i m ă cheam ă Verdi. Mi-am ales numele ă sta cu mai mult ă vreme în urm ă , cine mai poate ş ti când. Pentru c ă eu unul, nu. Poate a fost atunci când mama s-a îndr ă gostit de elevul care f ă cea practic ă la gr ă dini ţă la fratele meu. Ar putea fi atunci. Sau poate nu. Personal, nici m ă car nu consider c ă este cu adev ă rat important. Dar ei, EI, cu litere mari, încearc ă s ă m ă fac ă s ă -mi amintesc. Tot insist ă asupra acestui detaliu. Iar eu, dintr-un motiv sau altul, m ă simt foarte confuz ş i îmi este foarte greu s ă aranjez cronologic tot ce s-a petrecut, s ă fac ordine în propria mea via ţă , oricât de scurt ă ar fi ea. Probabil c ă este unul din
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
h g Simona Cratel – Str ă inii 3/135 COLEC Ţ IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 indiciile acelea pe care nimeni nu le poate în ţ elege, ca în Monk. Adrian Monk e capabil s ă dezlege misterul unei crime dup ă tot felul de detalii pe care nici o alt ă
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern