Simona Cratel - Strainii - h h Simona Cratel – Str ă...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h h Simona Cratel – Str ă inii 1/135 COLEC Ţ IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 Str ă inii Simona Cratel Redactor ş i editor format .pdf Acrobat Reader: R ă zvan Penescu - [email protected] Text © 2007 Simona Cratel Coperta ş i ilustra ţ ii © 2007 Mona Filip Toate drepturile rezervate. © 2007 Editura LiterNet pentru versiunea .pdf Acrobat Reader Este permis ă desc ă rcarea liber ă , cu titlu personal, a volumului în acest format. Distribuirea gratuit ă a c ă r ţ ii prin intermediul altor situri, modificarea sau comercializarea acestei versiuni f ă r ă acordul prealabil, în scris, al Editurii LiterNet sunt interzise ş i se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor ş i drepturile conexe, în vigoare. ISBN-10: 973-7893-98-0 ISBN-13: 978-973-7893-98-7 Editura LiterNet editura.liternet.ro | [email protected] h Simona Cratel – Str ă inii 2/135 COLEC Ţ IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 1. Dac ă tot a ţ i ajuns aici, în pasajul acesta ciudat, dac ă-l pot numi pasaj, paralel cu timpul sau cu realitatea, ascuns, izolat, mai degrab ă o capsul ă a timpului, unde a ş tept, singur, ca totul s ă se termine, pute ţ i fi convin ş i c ă este un privilegiu. În mod normal, nimeni nu ş tie cum s ă ajung ă aici. Nu exist ă hart ă . E un loc secret, e locul meu. Unde stau chircit, a ş teptând, singur, subliniez înc ă o dat ă , singur , în lini ş te. Dar acum, pentru c ă am companie, o s ă încep s ă împr ăş tii lini ş tea. M ă car pentru o vreme. Ş i poate, într-un fel, ş i singur ă tatea. De ş i, la sfâr ş it, lini ş tea o s ă se reinstaureze, mai grea, mai deas ă ca oricând, presimt asta. O greutate imens ă , care o s ă m ă striveasc ă definitiv. Dac ă or s ă existe ş i victime colaterale, nu m ă prive ş te. A ţ i hot ă rât s ă sta ţ i. Eu n-am for ţ at pe nimeni. Bine a ţ i venit... aici , aici unde timpul se expandeaz ă la infinit în nenum ă rate ş i subtile timpuri, existen ţ e, universuri, ş i nu exist ă niciodat ă prezent, pentru c ă totul se întâmpl ă întotdeauna în alt ă parte, undeva la mine în minte. 2. Ei bine, am zece ani ş i m ă cheam ă Verdi. Mi-am ales numele ă sta cu mai mult ă vreme în urm ă , cine mai poate ş ti când. Pentru c ă eu unul, nu. Poate a fost atunci când mama s-a îndr ă gostit de elevul care f ă cea practic ă la gr ă dini ţă la fratele meu. Ar putea fi atunci. Sau poate nu. Personal, nici m ă car nu consider c ă este cu adev ă rat important. Dar ei, EI, cu litere mari, încearc ă s ă m ă fac ă s ă-mi amintesc. Tot insist ă asupra acestui detaliu. Iar eu, dintr-un motiv sau altul, m ă simt foarte confuz ş i îmi este foarte greu s ă aranjez cronologic tot ce s-a petrecut, s ă fac ordine în propria mea via ţă , oricât de scurt ă ar fi ea. Probabil c ă este unul din h Simona Cratel – Str ă inii 3/135 COLEC Ţ IA Mozaic Editura LiterNet.ro, 2007 indiciile acelea pe care nimeni nu le poate în...
View Full Document

This note was uploaded on 07/19/2010 for the course LITERATURE 10 taught by Professor Jeremy during the Spring '10 term at Aberystwyth University.

Page1 / 136

Simona Cratel - Strainii - h h Simona Cratel – Str ă...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online