3-B - bence bu iyi bir fikir. gazeteye ilan vermek birok...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bence bu iyi bir fikir. gazeteye ilan vermek birçok insanın görmesine sebep olucaktır ve buda satışların artmasına katkıda bulunacaktır.Ama ekonomik kriz çok kötüyse insanların alım gücü olmayacagından bir işe yaramaz.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/02/2010 for the course CXCZC 4232 taught by Professor Dsadsa during the Spring '10 term at 東京国際大学.

Ask a homework question - tutors are online